I M A, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192015
Aktíva 1 3181 318
Bankové úvery 2 225 2032 225 203
Bežné bankové úvery 2 225 2032 225 203
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,00
Celkový dlh 5 039 3995 039 399
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 255 9122 255 912
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 3181 318
Cudzie zdroje 5 038 0815 038 081
Finančné účty 1 3181 318
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3 8233 823
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3 823-3 823
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2 1062 106
Krátkodobé finančné výpomoci 32 02732 027
Krátkodobé záväzky 2 776 2802 776 280
Obežný majetok 1 3181 318
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 045 8392 045 839
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1 7131 713
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3 8243 824
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 3181 318
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 257 2302 257 230
Úročený dlh 2 257 2302 257 230
Vlastné imanie -5 038 081-5 038 081
Všetky záväzky 5 039 3995 039 399
Záväzky 5 039 3995 039 399
Záväzky z obchodného styku 2 045 8392 045 839