ELPAF s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 128 32489 20697 01681 6610,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,141,061,360,63540,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,39361,88-1,770,93980,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1438-0,45460,73770,33830,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,754,172,42-2,780,0000
Celkové tržby 137 42393 65580 6480,00000,0000
Celkový dlh 94 12471 94468 639127 4710,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 816-40 355-72 862-43 0530,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 81640 35572 86243 0530,0000
Čistý cash flow 13 461-32 50750 33243 0530,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 35 12613 44727 87010 8860,0000
Čistý zisk 27 56210 62421 73910 8860,0000
Čistý zisk v minulom roku 10 62421 73927 7274 9310,0000
Cudzie zdroje -34 200-17 262-28 37745 8100,0000
Daň z príjmov 7 5642 8236 1310,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8236 1310,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 5642 8236 1310,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 141,30137,9490,83176,190,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,000,00000,000082,660,0000
Doba obratu aktív 340,83347,66439,08380,550,0000
Doba obratu pohľadávok 141,30137,9490,83176,190,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00001 1740,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 248,69278,71308,79593,040,0000
EBIT v minulom roku 13 44727 87027 7274 9310,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 35 12613 44727 87010 8860,0000
EBITDA 41 56817 18330 67011 6860,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 56817 18330 67011 6860,0000
Finančná páka 3,755,173,42-1,780,0000
Finančné účty 53 81640 35572 86243 0530,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2665-0,1935-0,29250,56100,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,26650,19350,2925-0,56100,0000
Hrubá marža 0,54550,48720,67210,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 41 56817 18330 67011 6860,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,72970,80170,70331,560,0000
Krátkodobé pohľadávky 53 20135 39520 07037 8080,0000
Krátkodobé záväzky 93 63371 51368 229127 2600,0000
Náklady na predaný tovar 62 45748 02626 44539 5570,0000
Neobežný majetok 21 30713 4564 084800,000,0000
Obežný majetok 107 01775 75092 93280 8610,0000
Obrat aktív 1,071,050,83130,95910,0000
Obrat neobežného majetku 6,456,9619,7597,910,0000
Obrat obežného majetku 1,281,240,86780,96860,0000
Odpisy 6 4423 7362 800800,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 4421 8681 400800,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00001 8681 4000,00000,0000
Osobné náklady 32 02327 81724 9330,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000025 6330,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 00414 36024 53911 6860,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,80590,61550,7661-0,23760,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,010,76000,9681-0,23870,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41940,45240,75100,52720,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42720,60960,46000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0980-0,34710,62410,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,98010,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,341,642,170,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,951,451,9548,460,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0980-0,34710,62410,54970,0000
Pohľadávky z obchodného styku 33 1320,00000,000017 7390,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,141,061,360,63540,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,540,5310-0,56381,060,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73350,80650,70751,560,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,754,172,42-2,780,0000
Pridaná hodnota 74 96645 62954 20338 7680,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,500,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,80590,61550,7661-0,23760,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57480,56431,070,33830,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,264,192,2410,910,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,264,192,2410,910,0000
Služby 7 96712 728-7 71211 1170,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 128 32489 20697 01681 6610,0000
Spotreba materiálu… 54 49035 29834 15728 4400,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 137 42393 65580 64878 3250,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 137 42393 65580 64878 3250,0000
Účtovný cash flow 13 461-32 50750 33243 0530,0000
Vlastné imanie 34 20017 26228 377-45 8100,0000
Všetky záväzky 94 12471 94468 639127 4710,0000
Výsledok hospodárenia 35 12613 44727 87010 8860,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 12613 44727 87010 8860,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 56210 62421 73910 8860,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 62421 73927 7274 9310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 35 12613 44727 87010 8860,0000
Záväzky 94 12471 94468 639127 4710,0000
Záväzky z obchodného styku 82 78365 06425 6330,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 82 78365 0640,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 35 12613 44727 87010 8860,0000
Zmena EBIT 2,610,48251,012,210,0000