Techo, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 425 1224 738 0744 967 7976 218 1127 514 918
Bankové úvery 128,00901,001 2512 0411 313
Bežná likvidita III. stupeň 3,083,183,382,333,10
Bežné bankové úvery 128,00901,001 2512 0411 313
Časové rozlíšenie aktív 57 79560 98131 68072 96168 441
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00005 3600,00009 365
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,48140,55790,52840,93580,7859
Celkové tržby 8 515 6559 330 38712 004 72410 232 27620 226 432
Celkový dlh 1 438 0141 696 6571 715 5603 005 9243 302 802
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 105-5 367-2 641-3 010-4 846
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 2336 2683 8925 0516 159
Čistý cash flow 1 9652 376-1 159-1 108-3 008
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -876,0012 007292 679226 8001 490 669
Čistý zisk -54 309-37 103168 357133 6681 124 231
Čistý zisk v minulom roku -37 103168 357133 6681 124 231434 726
Cudzie zdroje -2 987 108-3 041 417-3 246 877-3 212 188-4 202 751
Daň z príjmov 53 43249 110124 32293 132366 438
Daň z príjmov v minulom roku 49 110124 32293 132366 438154 126
Daň z príjmov z bežnej činnosti 53 43249 110124 32293 132366 438
Dlhodobé pohľadávky 304 462310 499321 423330 997685 495
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 166,35167,04133,62188,67118,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 104,85132,3290,64128,3573,29
Doba obratu aktív 193,21191,39153,00225,11136,41
Doba obratu pohľadávok 179,65179,59143,52200,65130,48
Doba obratu zásob 15,3113,6612,0831,369,40
Doba splácania záväzkov 109,36106,7292,32167,2695,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,6155,5641,1989,2439,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 89,1775,9863,18143,0465,38
EBIT v minulom roku 12 007292 679226 8001 490 669588 852
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -876,0012 007292 679226 8001 490 669
EBITDA 76 029110 350390 107287 1431 507 445
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 76 029110 350390 107287 1431 507 445
Efektívna daňová sadzba -60,934,090,42480,41060,2458
Finančná páka 1,481,561,531,941,79
Finančné účty 8 2336 2683 8925 0516 159
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6750-0,6419-0,6536-0,5166-0,5593
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67500,64190,65360,51660,5593
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 74 377108 734388 287286 3141 506 207
Krátkodobé pohľadávky 3 810 0684 135 4634 338 4585 211 5166 502 766
Krátkodobé záväzky 1 319 4961 375 4731 337 5282 464 9542 183 105
Krytie dlhovej služby 76 0290,000072,780,0000160,97
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 7 203 0837 720 98610 099 3988 793 39517 505 170
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 403 9854 704 1935 287 9225 378 9948 370 080
Neobežný majetok 59 77848 86297 300135 48636 508
Obežný majetok 4 307 5494 628 2314 838 8176 009 6657 409 969
Obrat aktív 1,891,912,391,622,68
Obrat neobežného majetku 139,85184,93121,8074,42550,80
Obrat obežného majetku 1,941,952,451,682,71
Obrat zásob 23,8326,7330,2111,6438,83
Odpisy 75 35296 87895 38259 46417 326
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 67648 43947 69129 7328 663
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 67648 43947 69129 7328 663
Osobné náklady 1 090 7461 286 1811 278 8841 132 1551 129 446
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6521 6181 8321 8312 038
Ostatné záväzky z obchodného styku 775 504893 984722 5281 319 1691 499 282
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 04359 775263 739193 1321 141 557
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94640,99330,74770,85700,4361
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,061,011,341,172,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98830,93621,241,112,26
Pohľadávky z obchodného styku 2 401 5153 275 6952 942 9373 545 3794 037 752
Pohotová likvidita II. stupeň 2,943,053,252,143,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 520-1 2802 8012 8991 397
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 9650,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,48140,55790,52840,93580,7859
Pridaná hodnota 1 152 4981 294 8091 710 4021 321 0772 590 031
Primárna platobná neschopnosť 0,44800,29890,31100,59460,3713
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,9115,384,4010,472,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,9115,384,4010,472,19
Služby 2 711 6202 915 6244 700 9343 317 0029 031 891
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 425 1224 738 0744 967 7976 218 1127 514 918
Spotreba materiálu… 87 478101 169110 54297 399103 199
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 128,00901,001 2512 0411 313
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 359 8379 036 20011 851 14710 082 80420 108 830
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001,00006,00501,00400,00
Tržby z predaja tovaru 6 194 8636 814 4447 398 1977 598 63412 872 491
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 164 9742 221 7554 452 9442 483 6697 235 939
Účtovný cash flow 1 9652 376-1 159-1 108-3 008
Úročený dlh 128,00901,001 2512 0411 313
Úrokové krytie -876,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 2 987 1083 041 4173 246 8773 212 1884 202 751
Všetky záväzky 1 438 0141 696 6571 715 5603 005 9243 302 802
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00005 3600,00009 365
Výsledok hospodárenia 677,0013 473294 731228 1801 490 519
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 677,0013 473294 731228 1801 490 519
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -54 309-37 103168 357133 6681 124 231
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -37 103168 357133 6681 124 231434 726
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -877,0012 007292 679226 8001 490 669
Zásoby 184 786176 001175 044462 101215 549
Záväzky 1 438 0141 696 6571 715 5603 005 9243 302 802
Záväzky z obchodného styku 1 075 858979 192915 3612 108 0011 499 328
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000788 83246,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 300 35485 208192 8330,00000,0000
Zisk pred zdanením -877,0012 007292 679226 8001 490 669
Zmena EBIT -0,07300,04101,290,15212,53