Považské strojárne a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201820162015
Aktíva -8 784-8 784-11 428
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,9999-0,9999-0,9998
Celkové tržby 0,00000,00001 621
Celkový dlh 64 631 28664 631 28664 631 208
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -60 344-60 344-60 430
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-6,07
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 159 926159 926160 012
Čistý cash flow 159 926159 926160 012
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-9 829
Čistý zisk 0,00000,0000-9 833
Čistý zisk v minulom roku 0,00002 566-12 986
Cudzie zdroje 64 640 07064 640 07064 642 636
Daň z príjmov 0,00000,00004,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00007,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00004,00
Dlhodobé pohľadávky 5 0775 0770,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000-38 627
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000-40 346
Doba obratu aktív 0,00000,0000-2 575
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000-38 627
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000014 263 938
EBIT v minulom roku 0,00002 566-12 977
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-9 829
EBITDA 0,00000,0000-9 719
EBITDA marža 0,00000,0000-6,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-9 719
Finančné účty 159 926159 926160 012
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -7 359-7 359-5 657
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 7 3597 3595 657
Hrubá marža 0,00000,0000-3,86
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-9 852
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -7 207-7 207-5 540
Krátkodobé finančné výpomoci 99 58299 58299 582
Krátkodobé pohľadávky -176 517-176 517-171 440
Krátkodobé záväzky 63 308 51763 308 51763 308 439
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 54 727 36254 727 36254 727 284
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00002,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00007 874
Neobežný majetok 2 7302 7300,0000
Obežný majetok -11 514-11 514-11 428
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000133,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-9 833
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,00000,8601
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,00000,8601
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -18,21-18,21-14,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,000098,71
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,000098,77
Pohľadávky z obchodného styku -179 071-179 071-179 071
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 404,19404,19403,99
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam -11,34-11,34-8,71
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -7 358-7 358-5 656
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,9999-0,9999-0,9998
Pridaná hodnota 0,00000,0000-6 254
Primárna platobná neschopnosť -305,62-305,62-305,62
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,00000,8604
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-6 650
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-6 650
Služby 0,00000,00007 874
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -8 784-8 784-11 428
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 99 58299 58299 582
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00001 620
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 620
Účtovný cash flow 159 926159 926160 012
Úročený dlh 99 58299 58299 582
Vlastné imanie -64 640 070-64 640 070-64 642 636
Všetky záväzky 64 631 28664 631 28664 631 208
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-9 719
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-9 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-9 833
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00002 566-12 986
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-9 829
Záväzky 64 631 28664 631 28664 631 208
Záväzky z obchodného styku 54 727 36254 727 36254 727 284
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-9 829
Zmena EBIT 0,00000,00000,7574

Činnosti firmy
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie..
Nakladanie s nebezpečným odpadom minerálneho pôvodu
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, kancelárskych strojov..
Odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd
Odlievanie kovov /zlievárenstvo/
Fotografické služby
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základezmluvy s..
Sprostredkovanie obchodu
Klampiarstvo
Verejné stravovanie/reštaurácie,vinárne,kaviarne,občerst./
Špecialista požiarnej ochrany
Technik požiarnej ochrany
Výroba upevňovacích pásov
Obchodná činnosť so zvláštnym a nebezpečným odpadom
Výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov okrem výroby..
Organizovanie výuky cudzích jazykov
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických..
Vzdelávania - 1. Kurzy programovania a obsluhy personálnych ..
Zváračská škola
Sekretárske služby a preklady
Databanky
Údržba a opravy kancelárskych a počítačových strojov a zariadení..
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Reklamné činnosti
Automatizované spracovanie dát
Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Skladovanie
Činnosť v oblasti nehnuteľnosti
Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
Ubytovacie služby - hotel s možnosťou stravovania do triedy **
Predaj,údržba a oprava motorových vozidiel
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Montáž,oprava,údržba a revízie elektrických zariadení a výroba rozvodov nízkeho..
Výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia podľa dohody
Výroba spaľovacích motorov
Výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo - prevodovky
Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
Skúšky a revízie vyhradených plynových zariadení
Výroba drahých kovov neželezných, vrátane ich hutných výrobkov
Výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcoch výrobkov okremvýroby..
Výroba pracovných odevov
Výroba predvalkov,plechov, drôtov a profilov a iné hutné spracovanie..
Rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre po- čítač
Tlač a viazanie kníh
Nakladanie s odpadom - výkup a úpravu odpadu medi a jej zliatin
Obchodná činnosť s odpadom
Predškolská výchova
Výroba motocyklov
V Odštepnom závode 09 Energetika - Montáž, oprava, údržba vyhradených..
Jemná mechanika
Výroba plynových vykurovacích zariadení
Vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvihacich zariadení
Projektovanie elektrických zariadení