AGROKLÍM, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,000017 7190,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00002,140,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-6,810,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,050,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00006,110,00000,00000,0000
Celkový dlh 15 82115 2280,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-16 9700,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000016 9700,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,000016 9700,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 832-4 9620,00000,00000,0000
Čistý zisk -18 322-4 9620,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -4 962-16,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 15 821-2 4910,00000,00000,0000
Daň z príjmov 490,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 490,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -4 962-16,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 832-4 9620,00000,00000,0000
EBITDA -17 832-4 9550,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -17 832-4 9550,00000,00000,0000
Finančná páka 0,00007,110,00000,00000,0000
Finančné účty 0,000016 9700,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -17 832-4 9620,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000749,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 8 8808 2870,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,000017 7190,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00007,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -18 322-4 9620,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,16-1,990,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,01-0,52610,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,95770,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000749,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00002,140,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,85940,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00006,110,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,16-1,990,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002,050,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,8872-3,070,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,8872-3,070,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000017 7190,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,000016 9700,00000,00000,0000
Vlastné imanie -15 8212 4910,00000,00000,0000
Všetky záväzky 15 82115 2280,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -17 832-4 9550,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 832-4 9550,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 322-4 9620,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 962-16,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -17 832-4 9620,00000,00000,0000
Záväzky 15 82115 2280,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -17 832-4 9620,00000,00000,0000
Zmena EBIT 3,59310,130,00000,00000,0000