ADREKO spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152011
Aktíva 133 6590,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,520,0000
Celkové tržby 1 8000,0000
Celkový dlh 390 2250,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 85 9180,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,78000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 7050,0000
Čistý cash flow 3 6720,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 8000,0000
Čistý zisk 1 4040,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 8720,0000
Cudzie zdroje 256 5660,0000
Daň z príjmov 396,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 528,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 396,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26 3520,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26 3520,0000
Doba obratu aktív 27 1030,0000
Doba obratu pohľadávok 26 3520,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60 9550,0000
EBIT v minulom roku 2 4000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 8000,0000
EBITDA 1 8000,0000
EBITDA marža 1,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 8000,0000
Finančná páka -0,52100,0000
Finančné účty 3 7050,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,920,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,920,0000
Hrubá marža 1,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 8000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,250,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 89 6230,0000
Krátkodobé pohľadávky 129 9540,0000
Krátkodobé záväzky 300 6020,0000
Obežný majetok 133 6590,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 166 7000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 4040,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,040,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,040,0000
Pohľadávky z obchodného styku 129 9540,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 69,870,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,67050,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,920,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,520,0000
Pridaná hodnota 1 8000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,280,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 216,790,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 216,790,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 133 6590,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 89 6230,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 8000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 8000,0000
Účtovný cash flow 3 6720,0000
Úročený dlh 89 6230,0000
Vlastné imanie -256 5660,0000
Všetky záväzky 390 2250,0000
Výsledok hospodárenia 1 8000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 8000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 4040,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 8720,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 8000,0000
Záväzky 390 2250,0000
Záväzky z obchodného styku 166 7000,0000
Zisk pred zdanením 1 8000,0000
Zmena EBIT 0,75000,0000