FITOP spol. s r.o. v konkurze

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201820172010
Aktíva 0,0000827,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,000,0000
Celkový dlh 0,0000234 1060,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-120,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000120,000,0000
Čistý cash flow -120,000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000233 2790,0000
Finančné účty 0,0000120,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000282,080,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-282,080,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,0000282,900,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000707,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000233 9590,0000
Obežný majetok 0,0000827,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000023 8560,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000707,000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,0000283,080,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,000033,740,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000827,000,0000
Účtovný cash flow -120,000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000-233 2790,0000
Všetky záväzky 0,0000234 1060,0000
Záväzky 0,0000234 1060,0000
Záväzky z obchodného styku 0,000023 8560,0000