IVJ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 45 28037 48436 37446 20651 562
Bežná likvidita III. stupeň 1,181,271,451,111,22
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000186,00156,00386,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4483-0,07840,1600-0,8709-0,5385
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,743,862,259,524,47
Celkové tržby 47 99249 50960 47160 2010,0000
Celkový dlh 38 55929 77625 16841 81442 130
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13,00-604,00-3 162-4 955-5 079
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 013604,003 1624 9555 079
Čistý cash flow 3 013604,00-1 7933 8255 079
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -868,00-2 4417 7845 401-1 438
Čistý zisk -987,00-3 4986 8134 441-1 438
Čistý zisk v minulom roku -3 4986 8134 441-9 481264,00
Cudzie zdroje -6 721-7 708-11 206-4 392-9 432
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,0277,3867,4390,44101,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 68,3075,0067,4390,0799,72
Doba obratu aktív 348,16280,85236,12282,64264,05
Doba obratu pohľadávok 70,0277,3867,4390,44101,14
Doba obratu zásob 509,53317,39332,46355,05238,71
Doba splácania záväzkov 544,23354,11367,51560,21226,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 272,33221,97162,46253,93213,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 108,30111,96144,28273,540,0000
EBIT v minulom roku -2 4417 7845 401-8 521264,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -868,00-2 4417 7845 401-1 438
EBITDA -794,00-2 3467 8695 505-452,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -794,00-2 3467 8695 505-452,00
Finančná páka 6,744,863,2510,525,47
Finančné účty 3 013604,003 1624 9555 079
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -868,00-2 4417 7845 401-668,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,78220,79030,68800,89840,8089
Krátkodobé finančné výpomoci 3 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 9 10710 32710 38714 78519 750
Krátkodobé záväzky 35 41829 62525 02641 51241 709
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 0489 3670,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -6,67-24,19715,360,00000,0000
Nákladové úroky 119,0097,0011,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 97,0011,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 42 56648 06948 82050 60967 195
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 75430 53624 85527 04739 287
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000653,00
Obežný majetok 45 28037 48436 18846 05050 523
Obrat aktív 1,051,301,551,291,38
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,0000109,15
Obrat obežného majetku 1,051,301,551,301,41
Obrat zásob 0,71631,151,101,031,53
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000786,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000786,00
Osobné náklady 2 2092 1001 9932 6660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 74,0095,0085,00104,00216,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00009 82520 2700,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -987,00-3 4986 8134 441-652,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1015-0,45380,60801,01-0,1525
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0880-0,31060,68591,15-0,1459
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45043,250,26910,29420,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,220,30763,723,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,220,30763,723,405,19
Pohľadávky z obchodného styku 8 88310 01010 38714 72419 472
Pohotová likvidita II. stupeň 0,31550,36900,54880,47930,6045
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,23-12,766,25-1,15-1,86
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 25,326,23-163,000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85160,79440,69190,90490,8171
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,743,862,259,524,47
Pridaná hodnota 4 904646,007 4079 0614 079
Primárna platobná neschopnosť 0,79340,93580,94591,380,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1469-0,45380,60801,01-0,1525
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -48,56-12,693,207,60-93,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -48,56-12,693,207,60-93,21
Služby 9 4969 5969 47610 52719 161
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45 28037 48436 37446 20651 562
Spotreba materiálu… 9 3167 93714 48913 0358 747
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 47048 71556 22759 67071 274
Tržby z predaja tovaru 47 44048 71556 22759 67071 228
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 30,000,00000,00000,000046,00
Účtovný cash flow 3 013604,00-1 7933 8255 079
Úročený dlh 3 0000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -7,29-25,16707,640,00000,0000
Vlastné imanie 6 7217 70811 2064 3929 432
Všetky záväzky 38 55929 77625 16841 81442 130
Výsledok hospodárenia -794,00-2 3467 8695 505-1 238
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -794,00-2 3467 8695 505-1 238
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -987,00-3 4986 8134 441-1 438
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 4986 8134 441-9 481264,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -987,00-2 5387 7735 401-1 438
Zásoby 33 16026 55322 63926 31025 694
Záväzky 38 55929 77625 16841 81442 130
Záväzky z obchodného styku 7 0489 3679 82520 2700,0000
Zisk pred zdanením -987,00-2 5387 7735 401-1 438
Zmena EBIT 0,3556-0,31361,44-0,6338-5,45