ATS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 406 874443 585530 509587 384683 117
Bankové úvery 17 6130,00001 67710 8095 601
Bežná likvidita III. stupeň 0,18270,53050,32360,33980,7222
Bežné bankové úvery 17 6130,00001 67710 8095 601
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000341,002 7801 949
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1911-1,440,07351,720,9288
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 13,5316,147,74253,83-60,84
Celkové tržby 106 521164 534459 811135 516317 074
Celkový dlh 378 864417 702469 844585 079694 532
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 12 259-37 396-61 395-56 722-38 395
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 35437 39663 07267 53171 496
Čistý cash flow 5 35437 396-4 459-3 96510 602
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 702-20 61463 199-40 649-4 153
Čistý zisk 2 127-24 30358 359-43 969-9 163
Čistý zisk v minulom roku -24 30358 359-43 969-9 163-20 527
Cudzie zdroje -28 010-25 883-60 665-2 30511 415
Daň z príjmov 840,002 4642 0481 6822 097
Daň z príjmov v minulom roku 2 4642 0481 6822 0971 965
Daň z príjmov z bežnej činnosti 840,002 4642 0481 6822 097
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 96,00127,7598,59634,33481,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,57100,4691,37538,21459,43
Doba obratu aktív 1 5441 021637,523 189796,49
Doba obratu pohľadávok 96,00127,7598,59634,33481,00
Doba splácania záväzkov 6 6600,0000747,080,000031 282
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 569,89403,07538,122 931745,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 2100,0000230,090,000020 274
EBIT v minulom roku -20 61463 199-40 649-4 153-16 246
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 702-20 61463 199-40 649-4 153
EBITDA 31 29915 267141 76021 07141 667
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 29915 267141 76021 07141 667
Finančná páka 14,5317,148,74254,83-59,84
Finančné účty 5 35437 39663 07267 53171 496
Hrubá marža 0,56480,66980,0747-0,03320,1185
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 33214 693158 53522 44841 855
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36910,39480,84410,91920,9366
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000027 500
Krátkodobé pohľadávky 25 29755 51182 038116 850412 535
Krátkodobé záväzky 150 164175 145447 795539 945639 779
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 72 376134 7320,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 18,0412,4650,7712,8614,30
Nákladové úroky 1 7351 2252 7921 6382 913
Nákladové úroky v minulom roku 1 2252 7921 6382 9132 316
Náklady na predaný tovar 36 01348 406269 40271 742275 459
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 2300,0000218 7800,00007 465
Neobežný majetok 376 223350 678385 058400 223197 137
Obežný majetok 30 65192 907145 110184 381484 031
Obrat aktív 0,23640,35750,57250,11450,4583
Obrat neobežného majetku 0,25560,45230,78880,16801,59
Obrat obežného majetku 3,141,712,090,36470,6467
Odpisy 26 79735 30785 15462 15447 320
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 79735 30742 57731 07723 660
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000042 57731 07723 660
Osobné náklady 30 29223 82027 26920 26520 312
Ostatné náklady na finančnú činnosť 633,00574,00725,00623,00640,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000828,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000137 913200 260414 653
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 92411 004143 51318 18538 157
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0466-0,93900,9361-3,35-0,4225
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0183-0,07680,7641-0,8569-0,0958
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50350,21620,7943-4,500,5404
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,310,00000,15690,00005,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,994,631,26-0,22231,85
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,860,3054-0,05470,5558
Pohľadávky z obchodného styku 4 89243 65276 03099 145394 039
Pohotová likvidita II. stupeň 0,18270,53050,32360,33980,7222
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,23-0,692113,610,58131,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,0930,53-1,60-2,423,64
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93120,94170,88560,99611,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 13,5316,147,74253,83-60,84
Pridaná hodnota 60 164110 19734 332-4 50537 587
Primárna platobná neschopnosť 14,793,091,812,021,05
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0759-0,93900,9620-19,080,8027
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,1027,363,3127,7716,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,1027,363,3127,7716,67
Služby 19 96728 85939 13533 358233 015
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 406 874443 585530 509587 384683 117
Spotreba materiálu… 7 81619 54711 48738 38434 979
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 17 6130,00001 67710 80933 101
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 97 010158 603312 48468 237313 046
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,000,00008 7501 000,000,0000
Tržby z predaja tovaru 11 1830,0000224 3230,000010 050
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 84 994158 60379 41167 237302 996
Účtovný cash flow 5 35437 396-4 459-3 96510 602
Úročený dlh 17 6130,00001 67710 80933 101
Úrokové krytie 2,71-16,8322,64-24,82-1,43
Vlastné imanie 28 01025 88360 6652 305-11 415
Všetky záväzky 378 864417 702469 844585 079694 532
Výsledok hospodárenia 5 335-20 04063 924-40 083-5 653
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 335-20 04063 924-40 083-5 653
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 127-24 30358 359-43 969-9 163
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -24 30358 359-43 969-9 163-20 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 967-21 83960 407-42 287-7 066
Záväzky 378 864417 702469 844585 079694 532
Záväzky z obchodného styku 72 376134 732137 913200 260414 653
Zisk pred zdanením 2 967-21 83960 407-42 287-7 066
Zmena EBIT -0,2281-0,3262-1,559,790,2556
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 4320,00000,0000