FATRIA, s.r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 4 49210 5960,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,00005,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00005,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,03-1,080,00000,00000,0000
Celkové tržby 2 3800,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 145 934142 5700,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -973,00-581,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 973,00586,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 746,00586,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -145,00-7 2970,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 106-7 2970,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -8 362-1 8660,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 141 442131 9740,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 654,32362,200,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,1941,970,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 835,241 0220,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 654,32362,200,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00004 8550,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27 13513 7550,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -7 402-1 8660,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -145,00-7 2970,00000,00000,0000
EBITDA -419,00-5 3230,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -419,00-5 3230,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -6,580,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 973,00586,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 31,4912,460,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -31,49-12,460,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 272,00-5 4530,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 32,4913,450,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 5193 7540,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 145 934142 5650,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -419,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 29010 7190,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00006 2560,00000,00000,0000
Obežný majetok 4 4924 3400,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,60470,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,43700,87170,00000,00000,0000
Odpisy 0,00001 7750,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00001 7750,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 143,00130,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 114,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 106-5 5220,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0323-0,68870,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0323-0,68870,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-0,64710,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-3,910,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 200,00435,000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 189,60225,210,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 746,000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 32,4913,460,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,03-1,080,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -327,00-6 9360,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,57000,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,2462-0,68870,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -348,29-26,780,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -348,29-26,780,00000,00000,0000
Služby 1 4551 8020,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 49210 5960,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 835,008 9170,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00005,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 3803 7830,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 417,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 9633 7830,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 746,00586,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,00005,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -145,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -141 442-131 9740,00000,00000,0000
Všetky záväzky 145 934142 5700,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2,00-7 0980,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2,00-7 0980,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 106-7 2970,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 362-1 8660,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -146,00-7 2280,00000,00000,0000
Záväzky 145 934142 5700,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 114,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -146,00-7 2280,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,01963,910,00000,00000,0000