ADACOM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 656,00841,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,68330,00080,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,200,00030,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,16-1,000,00000,00000,0000
Celkové tržby 17 2700,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 960,001 013 6380,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -656,00996 0700,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,93410,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 656,00291,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 365,00291,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 092-72 5270,00000,00000,0000
Čistý zisk 16 132-72 5270,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -72 527-242 4410,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 304,001 012 7970,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000056,300,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000051,180,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000086,080,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000056,300,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 6660,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 5960,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -72 527-241 7850,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 092-72 5270,00000,00000,0000
EBITDA 17 237-72 3710,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,99810,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 237-72 3710,00000,00000,0000
Finančná páka -2,16-0,00080,00000,00000,0000
Finančné účty 656,00291,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,46341 2040,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,4634-1 2040,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 092-72 5270,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,4618,540,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000996 3610,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000550,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 960,0015 5930,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000656,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 33,003 4170,00000,00000,0000
Obežný majetok 656,00841,000,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00004,240,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00004,240,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 145,00156,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 132-72 5270,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -53,074,410,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 26,05-86,240,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 26,05-86,240,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -56,224,920,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,34600,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000500,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,68330,00080,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,83293 4800,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00001 1850,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,461 2050,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,16-1,000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -33,00149,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 24,59-86,240,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -53,070,07160,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,68330,00030,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0557-14,010,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0557-14,010,00000,00000,0000
Služby 33,003 2710,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 656,00841,000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,0000146,000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000996 3610,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00003 5660,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00003 5660,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 365,00291,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,0000996 3610,00000,00000,0000
Vlastné imanie -304,00-1 012 7970,00000,00000,0000
Všetky záväzky 960,001 013 6380,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 17 237-72 3710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 237-72 3710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 132-72 5270,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -72 527-242 4410,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 092-72 5270,00000,00000,0000
Záväzky 960,001 013 6380,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 17 092-72 5270,00000,00000,0000