AGROKOVO-MARKET s.r.o

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 33 6940,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,060,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,210,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 25 6890,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 3100,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 3100,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 1 3100,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -8 0050,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 4,210,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 1 3100,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,73720,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 25 0260,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 24 8380,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 7 3580,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 26 3360,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 9970,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,060,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,110,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76240,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,210,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 6940,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 3100,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 8 0050,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 25 6890,00000,00000,00000,0000
Záväzky 25 6890,00000,00000,00000,0000