Považská cementáreň, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 105 611 87892 388 30487 097 60989 194 83082 007 519
Aktivácia 84 468124 617127 942171 38176 425
Bankové úvery 13 609 86410 333 7028 680 00010 000 0000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,321,622,222,853,13
Bežné bankové úvery 3 639 4642 000 4001 320 0001 320 0000,0000
Časové rozlíšenie aktív 135 052116 792112 861117 379132 896
Časové rozlíšenie pasív 0,000083 493387 933340 587600 495
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0413-0,3763-0,8562-0,4063-0,3575
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,56140,42060,34420,36790,2596
Celkové tržby 76 309 26864 919 25559 819 39159 044 51660 398 634
Celkový dlh 37 970 51827 330 53422 202 43123 899 64416 780 286
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 11 791 6698 175 8133 798 090-2 964-12 479 407
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 818 1952 157 8894 881 91010 002 96412 479 407
Čistý cash flow -339 694-2 724 021-5 121 054-2 476 443-2 812 712
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 376 199575 282378 645333 389714 297
Čistý zisk 2 640 626367 170231 838304 463523 710
Čistý zisk v minulom roku 367 170231 838304 463523 710470 334
Cudzie zdroje -67 641 360-64 974 277-64 507 245-64 954 599-64 626 738
Daň z príjmov 676 800145 877137 23228 926190 587
Daň z príjmov v minulom roku 145 877137 23228 926190 587143 713
Daň z príjmov z bežnej činnosti 676 800145 877137 23228 926190 587
Dlhodobé bankové úvery 9 970 4008 333 3027 360 0008 680 0000,0000
Dlhodobý dlh 9 970 4008 333 3027 360 0008 680 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,4634,4731,2829,9046,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,0431,8827,6927,6041,31
Doba obratu aktív 596,10565,96566,44593,60532,14
Doba obratu pohľadávok 36,4634,4731,2829,9046,12
Doba obratu zásob 3 3313 3543 6193 3632 425
Doba splácania záväzkov 3 7743 3702 9772 7492 795
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,4244,3538,9040,5651,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 9652 9552 4802 3432 452
EBIT v minulom roku 575 282378 645333 389714 297617 630
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 376 199575 282378 645333 389714 297
EBITDA 16 707 83713 023 49611 966 63412 369 90511 807 343
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 707 83713 023 49611 966 63412 369 90511 807 343
Finančná páka 1,561,421,351,371,27
Finančné účty 1 818 1952 157 8894 881 91010 002 96412 479 407
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6405-0,7033-0,7406-0,7282-0,7881
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64050,70330,74060,72820,7881
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 735 11013 011 36512 019 42912 482 52612 061 090
Krátkodobé pohľadávky 6 459 1475 627 5174 809 7294 492 0827 106 963
Krátkodobé záväzky 8 224 2487 239 5605 980 9766 094 9367 867 801
Krytie dlhovej služby 284,2889,6130,1536,3919,69
Materiál 5 001 9455 258 1575 174 2165 257 0364 796 892
Nákladové úroky 58 77362 2359 5750,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 62 2359 5750,00000,00003 583
Náklady na predaný tovar 40 760 63940 621 51738 325 13137 491 82438 905 852
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 795 456784 129733 248809 2661 027 572
Neobežný majetok 79 640 47572 413 78766 796 09063 302 23350 477 049
Obežný majetok 25 836 35119 857 72520 188 65825 775 21831 397 574
Obrat aktív 0,61230,64490,64440,61490,6859
Obrat neobežného majetku 0,81200,82280,84020,86641,11
Obrat obežného majetku 2,503,002,782,131,79
Odpisy 13 332 90012 404 07611 670 72212 048 53211 297 446
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 666 4506 202 0385 835 3616 024 2665 648 723
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 666 4506 202 0385 835 3616 024 2665 648 723
Osobné náklady 12 753 70911 525 22210 947 9339 682 4609 947 001
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 84913 75119 45712 85712 161
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 398 4176 264 0334 898 0395 141 8966 823 677
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 973 52612 771 24611 902 56012 352 99511 821 156
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53840,60850,61510,55800,5735
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 29,7824,1524,2721,4416,88
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,861,641,631,791,74
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90810,79150,78690,79860,8164
Pohľadávky z obchodného styku 6 031 2965 203 8524 257 4514 147 7006 365 898
Pohotová likvidita II. stupeň 0,70910,84761,281,882,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 199,1223,8512,6026,2322,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,78-43,77-534,840,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,56140,42060,34420,36790,2596
Pridaná hodnota 23 688 52018 940 36117 798 52917 353 51317 343 788
Primárna platobná neschopnosť 1,071,221,171,251,08
Rýchla likvidita I. stupeň 0,15330,23140,63491,291,47
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,272,101,861,931,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,272,101,861,931,42
Služby 13 475 24012 922 74412 650 36112 656 11913 187 649
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 105 611 87892 388 30487 097 60989 194 83082 007 519
Spotreba materiálu… 26 929 95326 868 29624 980 69724 447 01724 778 794
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 13 609 86410 333 7028 680 00010 000 0000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 84 4680,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 64 688 19259 584 46156 159 78654 908 07656 382 594
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 21 061810,0036 12662 739132 954
Tržby z predaja tovaru 815 071802 602754 717834 9201 050 545
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 63 852 06058 781 04955 368 94354 010 41755 199 095
Účtovný cash flow -339 694-2 724 021-5 121 054-2 476 443-2 812 712
Úročený dlh 13 609 86410 333 7028 680 00010 000 0000,0000
Úrokové krytie 57,449,2439,550,00000,0000
Vlastné imanie 67 641 36064 974 27764 507 24564 954 59964 626 738
Všetky záväzky 37 970 51827 330 53422 202 43123 899 64416 780 286
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000083 093387 318339 890599 796
Výsledok hospodárenia 3 395 998618 736331 271323 590642 293
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 395 998618 736331 271323 590642 293
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 640 626367 170231 838304 463523 710
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 367 170231 838304 463523 710470 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 317 426513 047369 070333 389714 297
Zásoby 7 260 3137 204 5367 271 1687 456 8756 826 954
Záväzky 37 970 51827 330 53422 202 43123 899 64416 780 286
Záväzky z obchodného styku 6 461 4176 348 0334 982 0395 194 7076 902 477
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 63 00084 00084 00052 81178 800
Zisk pred zdanením 3 317 426513 047369 070333 389714 297
Zmena EBIT 5,871,521,140,46671,16
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 355 542-170 965-88 767249 19711 738
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 355 542-170 965-88 767249 19711 738
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 494767,0060 522558,00
Účtovné závierky