MO - MARKET, s.r.o., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 280,0054 4360,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-0,04690,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,000010,920,00000,00000,0000
Celkové tržby 50 0000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,000049 8700,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -280,00-214,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 280,00214,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 280,00214,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 286-17,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -4 286-17,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -17,00-2 0560,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -280,00-4 5660,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -17,00-2 0560,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 286-17,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,000011,920,00000,00000,0000
Finančné účty 280,00214,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,08390,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,08390,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 99 936-17,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,91610,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,000049 8700,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,000054 2220,00000,00000,0000
Obežný majetok 280,00214,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 64,0017,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 286-17,000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -15,31-0,00370,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -15,31-0,00030,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -15,31-0,00030,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -15,31-0,00370,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00390,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-21,340,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,91610,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,000010,920,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -15,31-0,00030,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -15,31-0,00370,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 280,0054 4360,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 50 0000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 280,00214,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 280,004 5660,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,000049 8700,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -4 2220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 2220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 286-17,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17,00-2 0560,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 286-17,000,00000,00000,0000
Záväzky 0,000049 8700,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -4 286-17,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 252,120,00830,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 54 2220,00000,00000,00000,0000