PRP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 38 148 65234 492 78734 504 47229 676 08329 460 505
Aktivácia 18 22415 6420,00000,00000,0000
Bankové úvery 17 353 72512 772 21715 588 23215 746 19816 608 988
Bežná likvidita III. stupeň 0,90110,83850,67120,61580,8527
Bežné bankové úvery 3 189 1912 695 2694 226 0923 922 1673 211 407
Časové rozlíšenie aktív 194 485253 366166 671122 77766 179
Časové rozlíšenie pasív 633 215715 914792 4631 164 6631 170 703
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,783,137,2020,9817,47
Celkové tržby 69 711 64864 192 21348 897 47633 866 02522 946 050
Celkový dlh 27 592 29325 598 09729 602 93027 214 30826 758 165
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 17 323 40615 984 90418 797 97318 921 56019 647 441
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 3196 5549 50043 879180 788
Čistý cash flow 23 765-2 946-34 379-136 909135 912
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 066 0834 839 8211 591 228340 518-933 047
Čistý zisk 4 729 6654 069 696811 963-234 525-1 376 544
Čistý zisk v minulom roku 4 069 696811 963-234 525-1 376 54446 707
Cudzie zdroje -9 923 144-8 178 776-4 109 079-1 297 112-1 531 637
Daň z príjmov 828 012226 051198 072-20 827-34 096
Daň z príjmov v minulom roku 226 051198 072-20 827-34 0961 831
Daň z príjmov z bežnej činnosti 828 012226 051198 072-20 827-34 096
Dlhodobé bankové úvery 14 164 53410 076 94811 362 14011 824 03113 397 581
Dlhodobé pohľadávky 236 4197 83421 11961 73538 027
Dlhodobý dlh 14 164 53413 296 18914 581 38115 043 27216 616 822
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,5823,6424,8632,7268,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,1117,7617,1716,5026,16
Doba obratu aktív 203,67194,33264,50328,06492,54
Doba obratu pohľadávok 24,8423,6825,0233,4069,00
Doba obratu zásob 1 9327 9583 519997,03432,66
Doba splácania záväzkov 2 75812 6425 2921 617581,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,8543,0064,2476,2591,78
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 15211 0054 8571 469488,67
EBIT v minulom roku 4 839 8211 591 228340 518-933 047283 803
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 066 0834 839 8211 591 228340 518-933 047
EBITDA 13 306 44410 259 4896 033 4023 620 5471 206 528
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 306 44410 259 4896 033 4023 620 5471 206 528
Finančná páka 3,844,228,4022,8819,23
Finančné účty 30 3196 5549 50043 879180 788
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 141 08810 291 6215 538 6393 199 8661 362 435
Krátkodobé pohľadávky 4 416 0044 195 5013 243 1262 959 5864 089 307
Krátkodobé záväzky 5 965 4777 631 9838 380 6006 897 8805 489 846
Krytie dlhovej služby 11,928,274,402,110,7350
Materiál 663 5912 044 2591 730 904488 676766 697
Nákladové úroky 508 406544 074581 193595 870477 593
Nákladové úroky v minulom roku 544 074581 193595 870477 593235 265
Náklady na predaný tovar 51 276 22051 342 68139 452 82527 639 83219 980 585
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 789 582220 348578 0671 557 1003 443 343
Neobežný majetok 29 092 24125 225 27925 490 09622 234 75021 004 548
Obežný majetok 8 861 9269 014 1428 847 7057 318 5568 389 778
Obrat aktív 1,791,881,381,110,7411
Obrat neobežného majetku 2,352,571,871,481,04
Obrat obežného majetku 7,717,195,384,512,60
Obrat zásob 0,18890,04590,10370,36610,8436
Odpisy 6 324 6804 966 8503 890 6942 851 9302 030 114
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 162 3402 483 4251 945 3471 425 9651 015 057
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 162 3402 483 4251 945 3471 425 9651 015 057
Osobné náklady 6 878 0165 486 0064 161 8413 003 2701 460 915
Ostatné náklady na finančnú činnosť 705 560593 923561 992434 681141 089
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 16 53227 42712 9350,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 654 3016 643 3857 692 4726 268 5544 610 031
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 054 3459 036 5464 702 6572 617 405653 570
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,40250,40810,50990,55840,7890
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 21,6461,0114,123,450,5377
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,482,451,961,791,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,291,291,010,91850,5304
Pohľadávky z obchodného styku 3 767 3493 152 8922 240 0831 492 1501 564 630
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -417,552 776119,529,47-11,27
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,45490,37030,45180,53060,5638
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72330,74210,85790,91700,9083
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,783,137,2020,9817,47
Pridaná hodnota 17 089 90913 442 9098 161 3155 377 9391 851 497
Primárna platobná neschopnosť 1,242,113,434,202,95
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47660,49760,1976-0,1808-0,8987
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,072,504,917,5222,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,072,504,917,5222,18
Služby 6 573 2326 848 0184 549 8353 242 9553 128 882
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 148 65234 492 78734 504 47229 676 08329 460 505
Spotreba materiálu… 44 788 16343 201 70935 188 75823 557 22614 280 864
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 17 353 72515 991 45818 807 47318 965 43919 828 229
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 18 2240,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 68 627 96565 084 90447 641 28733 024 77121 980 580
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 261 836299 31427 1477 000148 498
Tržby z predaja tovaru 816 543229 283585 1711 613 1703 627 898
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 67 549 58664 556 30747 028 96931 404 60118 204 184
Účtovný cash flow 23 765-2 946-34 379-136 909135 912
Úročený dlh 17 353 72515 991 45818 807 47318 965 43919 828 229
Úrokové krytie 11,938,902,740,5715-1,95
Vlastné imanie 9 923 1448 178 7764 109 0791 297 1121 531 637
Všetky záväzky 27 592 29325 598 09729 602 93027 214 30826 758 165
Vydané dlhopisy 0,00003 219 2413 219 2413 219 2413 219 241
Výnosy budúcich období krátkodobé 607 867697 053790 1721 119 3591 164 044
Výsledok hospodárenia 7 008 9595 406 1092 143 509775 617-787 814
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 008 9595 406 1092 143 509775 617-787 814
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 729 6654 069 696811 963-234 525-1 376 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 069 696811 963-234 525-1 376 54446 707
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 557 6774 295 7471 010 035-255 352-1 410 640
Zásoby 4 179 1844 804 2535 573 9604 253 3564 081 656
Záväzky 27 592 29325 598 09729 602 93027 214 30826 758 165
Záväzky z obchodného styku 4 654 3016 643 3857 692 4726 268 5544 610 031
Zisk pred zdanením 5 557 6774 295 7471 010 035-255 352-1 410 640
Zmena EBIT 1,253,044,67-0,3650-3,29
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 856 533-1 088 248863 835717 449872 504
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 856 533-1 088 248863 835717 449872 504
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 234 641185 84426 3460,0000112 726
Účtovné závierky