VENTA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142013
Aktíva 5 6848 52813 67715 0090,0000
Bankové úvery 0,000014,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,74610,22690,21061,090,0000
Bežné bankové úvery 0,000014,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,63340,03410,2815-0,39630,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,62-1,34-1,820,90540,0000
Celkové tržby 16 31516 64014 9830,00000,0000
Celkový dlh 7 25533 95330 3507 1320,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -995,00-852,00-4 693-3 1220,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6090-0,4683-0,72640,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 995,00866,004 6933 1220,0000
Čistý cash flow 995,00866,004 6933 1220,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 936-6 824-10 884-488,000,0000
Čistý zisk -9 936-7 792-10 884-488,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -10 611-11 844-13 666415,000,0000
Cudzie zdroje 1 57125 42516 673-7 8770,0000
Daň z príjmov 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,53257,3138,1725,370,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000252,1133,3725,350,0000
Doba obratu aktív 132,19320,90333,18108,700,0000
Doba obratu pohľadávok 1,53257,3138,1725,370,0000
Doba obratu zásob 175,460,00000,00005,820,0000
Doba splácania záväzkov 292,5110 2291 14449,910,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 168,731 277724,2847,190,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11,61183,2584,460,00000,0000
EBIT v minulom roku -9 647-10 884-12 706415,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 936-6 824-10 884-488,000,0000
EBITDA -9 659-6 848-10 5197 2090,0000
EBITDA marža -0,5920-0,4115-0,70210,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 659-6 848-10 5197 2090,0000
Finančná páka -3,62-0,3354-0,82031,910,0000
Finančné účty 995,00866,004 6933 1220,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,27642,981,22-0,52480,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,2764-2,98-1,220,52480,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 6596 469-10 6077 1400,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,283,982,170,43410,0000
Krátkodobé pohľadávky 66,006 8381 5673 5030,0000
Krátkodobé záväzky 7 25533 93929 7316 5160,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 288,00608,002 1960,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-856,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00008,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 20 18516 74222 06947 6520,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 0531 2119 49031 6940,0000
Neobežný majetok 271,00824,007 4177 8790,0000
Obežný majetok 5 4137 7046 2607 1300,0000
Obrat aktív 2,761,141,103,360,0000
Obrat neobežného majetku 57,9111,772,026,400,0000
Obrat obežného majetku 2,901,262,397,070,0000
Obrat zásob 2,080,00000,000062,760,0000
Odpisy 277,000,0000277,00-336,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 277,000,0000277,00-336,000,0000
Osobné náklady 5 7890,00002 8480,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000083,0088,0069,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 659-7 792-10 607-824,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 6,320,30660,6528-0,06200,0000
Podiel EBIT k aktívam -1,75-0,8002-0,7958-0,03250,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,75-0,8002-0,7958-0,03250,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 6,320,26850,6780-0,05750,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,290,0000-0,40190,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,4961-5,82-0,74670,05760,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,77580,0000-2,490,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,74040,0000-2,27-8,180,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00006 7001 3703 5000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14620,22690,21061,020,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,5829,363,55-2,520,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000108,250,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,283,982,220,47520,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,62-1,34-1,820,90540,0000
Pridaná hodnota -4 491-7 042-7 0862 7470,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,09071,600,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,75-0,9137-0,7958-0,03250,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 6,320,30650,6528-0,06200,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,7511-4,96-2,890,98930,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,7511-4,96-2,890,98930,0000
Služby 11 09814 52211 75312 6060,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 6848 52813 67715 0090,0000
Spotreba materiálu… 34,001 009826,003 3520,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000014,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 69416 40014 98350 3990,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 7000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 15 3190,000011 50850 3890,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 375,009 7003 47510,000,0000
Účtovný cash flow 995,00866,004 6933 1220,0000
Úročený dlh 0,000014,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-853,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -1 571-25 425-16 6737 8770,0000
Všetky záväzky 7 25533 95330 3507 1320,0000
Výsledok hospodárenia -9 936-6 741-10 796-419,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 936-6 741-10 796-419,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 936-7 792-10 884-488,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 611-11 844-13 666415,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 936-6 832-10 884-488,000,0000
Zásoby 4 3520,00000,0000505,000,0000
Záväzky 7 25533 95330 3507 1320,0000
Záväzky z obchodného styku 288,00608,002 1960,00000,0000
Zisk pred zdanením -9 936-6 832-10 884-488,000,0000
Zmena EBIT 1,030,62700,8566-1,180,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 5930,00007 9640,0000