PRATEX ČADCA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2017
Celkové tržby 33 241 933
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 649
Daň z príjmov 717,00
Daň z príjmov v minulom roku 717,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 717,00
EBIT v minulom roku 2 649
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 649
EBITDA 2 597 478
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 597 478
Efektívna daňová sadzba 1,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 546 487
Krytie dlhovej služby 1 344
Nákladové úroky 1 932
Nákladové úroky v minulom roku 1 932
Náklady na predaný tovar 1 326 716
Odpisy 2 351 496
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 175 748
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 175 748
Osobné náklady 210 734
Ostatné náklady na finančnú činnosť 46 005
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 351 496
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,96
Pridaná hodnota 71 304
Služby 678 163
Spotreba materiálu… 208 807
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 895 527
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 497 507
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 398 020
Úrokové krytie 1,37
Výsledok hospodárenia -692 369
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -692 369
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 717,00
Zisk pred zdanením 717,00
Zmena EBIT 1,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -439 746
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -439 746
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 435 858