AGRAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 33 87333 96934 64535 31935 716
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00002,313,714,54
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0000-1,40-0,8271-1,07
Celkové tržby 0,00000,00000,00001 0051 280
Celkový dlh 638,00638,001 2181 3181 318
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -337,00-433,00-1 109-1 783-2 180
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,0000-0,3950-0,7758
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 337,00433,001 1091 7832 180
Čistý cash flow -96,00-676,00-674,00-397,00-513,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -96,00-96,00-94,0083,00-33,00
Čistý zisk -96,00-96,00-574,00-397,00-993,00
Čistý zisk v minulom roku -96,00-574,00-397,00-993,0013,00
Cudzie zdroje -33 235-33 331-33 427-34 001-34 398
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00960,00
Doba obratu aktív 0,00000,00000,000012 82710 185
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000209,07142,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000174,33136,88
EBIT v minulom roku -96,00-94,0083,00-33,0013,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -96,00-96,00-94,0083,00-33,00
EBITDA 0,00000,00000,0000167,0051,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,0000167,0051,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-5,115,78-29,09
Finančná páka 1,021,021,041,041,04
Finančné účty 337,00433,001 1091 7832 180
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9812-0,9812-0,9648-0,9627-0,9631
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98120,98120,96480,96270,9631
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -96,00-96,00-94,0083,00-33,00
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,0000838,001 229
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000838,001 229
Neobežný majetok 33 53633 53633 53633 53633 536
Obežný majetok 337,00433,001 1091 7832 180
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,56370,5872
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96,0096,0094,0084,0084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -96,00-96,00-574,00-397,00-993,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00002,313,714,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 346,2049,3149,5985,6467,05
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000167,0051,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00002,313,714,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,00007,8925,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,00007,8925,84
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 87333 96934 64535 31935 716
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00001 0051 280
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00001 0051 280
Účtovný cash flow -96,00-676,00-674,00-397,00-513,00
Vlastné imanie 33 23533 33133 42734 00134 398
Všetky záväzky 638,00638,001 2181 3181 318
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000167,0051,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,0000167,0051,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -96,00-96,00-574,00-397,00-993,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -96,00-574,00-397,00-993,0013,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -96,00-96,00-94,0083,00-33,00
Záväzky 638,00638,001 2181 3181 318
Zisk pred zdanením -96,00-96,00-94,0083,00-33,00
Zmena EBIT 1,00001,02-1,13-2,52-2,54