MEDIAL spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201320122011
Aktíva 45 1770,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,14-1,140,00000,00000,0000
Celkový dlh 371 754371 2740,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 326 577327 0570,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 38 6710,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 7,230,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -7,230,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 8,230,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 5100,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 371 754371 2740,00000,00000,0000
Neobežný majetok 996,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 44 1810,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 371 274371 2740,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 8,230,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,14-1,140,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45 17745 1770,00000,00000,0000
Vlastné imanie -326 577-327 0570,00000,00000,0000
Všetky záväzky 371 754371 2740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 371 754371 2740,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 371 274371 2740,00000,00000,0000