CHEMOSVIT, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 86 425 22290 612 12389 405 11390 737 16988 067 439
Aktivácia 0,000022 25674 85383 66080 703
Bankové úvery 23 660 40525 051 35325 728 81626 517 90025 529 234
Bežná likvidita III. stupeň 0,06900,17890,40370,46680,8780
Bežné bankové úvery 4 675 2645 987 7444 626 7404 277 3564 029 234
Časové rozlíšenie aktív 94 66980 90778 63957 39350 047
Časové rozlíšenie pasív 10 38714 10158 49767 31567 346
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,55200,59240,64930,62790,6594
Celkové tržby 7 529 4497 513 9179 243 7569 972 85310 470 207
Celkový dlh 30 736 07333 703 10335 174 96234 974 05834 967 747
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 23 570 58924 977 17525 697 72626 447 30025 794 214
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 89 81674 17831 09070 60085 532
Čistý cash flow 15 63843 088-39 510-14 93216 451
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 403 0671 525 5493 709 9701 285 6062 040 720
Čistý zisk 2 852 9941 173 7583 093 126724 8051 327 659
Čistý zisk v minulom roku 1 173 7583 093 126724 8051 327 6591 543 435
Cudzie zdroje -55 678 762-56 894 919-54 171 654-55 695 796-53 032 346
Daň z príjmov 269 674-10 51572 69418 78897 092
Daň z príjmov v minulom roku -10 51572 69418 78897 092-118 408
Daň z príjmov z bežnej činnosti 269 674-10 51572 69418 78897 092
Dlhodobé bankové úvery 18 985 14119 063 60921 102 07622 240 54421 500 000
Dlhodobé pohľadávky 89 8190,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 18 985 14119 063 60921 102 07622 240 54421 500 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,0091,41167,56139,78287,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,1569,8496,9663,8367,00
Doba obratu aktív 4 7014 6693 8173 7093 571
Doba obratu pohľadávok 24,8991,41167,56139,78287,69
Doba obratu zásob 37,57111,6772,3874,9589,42
Doba splácania záväzkov 11 02822 1228 0544 6515 639
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 189,90253,59231,76137,81156,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 1096 652804,47522,24821,67
EBIT v minulom roku 1 525 5493 709 9701 285 6062 040 7202 022 742
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 403 0671 525 5493 709 9701 285 6062 040 720
EBITDA 2 725 5272 424 0512 219 3433 311 2213 386 482
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 725 5272 424 0512 219 3433 311 2213 386 482
Finančná páka 1,551,591,651,631,66
Finančné účty 89 81674 17831 09070 60085 532
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6442-0,6279-0,6059-0,6138-0,6022
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64420,62790,60590,61380,6022
Hrubá marža 0,48450,67420,58230,63660,5970
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 842 8942 746 6093 114 1214 970 1285 888 029
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000350 512
Krátkodobé pohľadávky 367 7571 773 9823 924 7923 419 5017 094 649
Krátkodobé záväzky 3 491 4084 921 4255 428 4853 371 3973 857 576
Krytie dlhovej služby 9,596,623,775,515,02
Materiál 0,000014 68033 76335 40539 685
Nákladové úroky 280 399362 306544 150542 013615 969
Nákladové úroky v minulom roku 362 306544 150542 013615 969597 715
Náklady na predaný tovar 3 062 3482 017 5383 166 6902 580 3432 750 705
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 115 55281 200246 024264 602249 673
Neobežný majetok 85 771 26688 656 77385 321 80287 135 34280 776 042
Obežný majetok 559 2871 874 4434 004 6723 544 4347 241 350
Obrat obežného majetku 12,003,782,132,521,24
Obrat zásob 9,713,275,044,874,08
Odpisy 1 852 9901 660 7161 916 4562 228 4262 127 786
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 926 495830 358958 2281 114 2131 063 893
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 926 495830 358958 2281 114 2131 063 893
Osobné náklady 1 550 3612 632 0863 385 4743 316 7033 198 881
Ostatné náklady na finančnú činnosť 31 809173 09925 192238 37729 379
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000027,0030,00200 000194,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 167 302168 697491 463274 904552 476
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 705 9842 834 4745 009 5822 953 2313 455 445
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42500,51960,62900,52240,5118
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 31,5762,3921,8824,0025,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,351,921,591,911,95
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,181,021,141,17
Pohľadávky z obchodného styku 76 2551 355 2962 271 1851 561 5651 652 248
Pohotová likvidita II. stupeň 0,06750,17660,39890,45980,8706
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3 560-1 3201 3713 730-3 224
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,55200,59240,64930,62790,6594
Pridaná hodnota 3 648 3405 066 0555 382 7406 349 1286 250 575
Primárna platobná neschopnosť 4,601,090,23880,24240,3402
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,2813,9015,8510,5610,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,2813,9015,8510,5610,33
Služby 2 710 8231 511 1872 200 9541 587 3531 746 081
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 86 425 22290 612 12389 405 11390 737 16988 067 439
Spotreba materiálu… 235 973447 407794 565812 048835 654
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 23 660 40525 051 35325 728 81626 517 90025 879 746
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 286 7167 331 40810 169 7169 784 11310 266 646
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 4400,00001 160 3166 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 574 588247 815459 970848 6421 265 366
Tržby z predaja tovaru 115 367141 300441 273465 402455 421
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 595 3216 942 2938 108 1578 464 0698 545 859
Účtovný cash flow 15 63843 088-39 510-14 93216 451
Úročený dlh 23 660 40525 051 35325 728 81626 517 90025 879 746
Úrokové krytie 12,144,216,822,373,31
Vlastné imanie 55 678 76256 894 91954 171 65455 695 79653 032 346
Všetky záväzky 30 736 07333 703 10335 174 96234 974 05834 967 747
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,0000206,00542,00
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 8703 81145 00158 45758 150
Výsledok hospodárenia 1 266 354491 839631 3461 104 616929 255
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 266 354491 839631 3461 104 616929 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 852 9941 173 7583 093 126724 8051 327 659
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 173 7583 093 126724 8051 327 6591 543 435
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 122 6681 163 2433 165 820743 5931 424 751
Zásoby 11 89524 84348 79054 33361 169
Záväzky 30 736 07333 703 10335 174 96234 974 05834 967 747
Záväzky z obchodného styku 351 0251 479 851542 247378 593562 053
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 33 4047 73450 670100 4887 767
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 150 3191 303 420114,003 2011 810
Zisk pred zdanením 3 122 6681 163 2433 165 820743 5931 424 751
Zmena EBIT 2,230,41122,890,63001,01
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 180 771519 311131 511826 8211 594 807
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického vybavenia jednoduchých stavieb,..
Technik požiarnej ochrany
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Bezpečnostnotechnická služba
Fotografické služby
Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov pre povstupové a štrukturálne..
Organizovanie kurzov, seminárov, školení a spoločenských podujatí
Služby súvisiace s databázami
Opravy, plnenie a kontroly hasiacich prístrojov
Kontrola funkčnosti požiarnych hydrantov
Kopírovacie služby
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie..
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených..
Obstarávateľské služby spojené so správou nebytového fondu
Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti
Rekreačné a oddychové činnosti
Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami s celkovou..
Reklamné, propagačné a informačné služby
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Tvorba vnútropodnikových noriem dodávateľským spôsobom
Výkon činnosti stavebného dozoruTechnické, technologické a energetické vabavenie..
Prevádzkovanie športových zariadení
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Služby súvisiace s databázami
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Vedenie personálnej a mzdovej agendy
Styk s verejnosťou - public relations
Predaj pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom v rozsahu voľných živností
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy - dispečing
Poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia v rozsahu voľných..
Výkon činnosti stavebného dozoruTechnické, technologické a energetické vabavenie..
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Prevádzkovanie knižníc
Vedenie účtovnej evidencie
Prekladateľské a tlmočnícke služby okrem služieb pre súd alebo iný orgán..
Marketingové služby
Správa počítačových sietí
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov (hardware)
Prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá
Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
Spracovanie projektov pre povstupové a štrukturálne nástroje EÚ
Poradenské a konzultačné služby pre čerpanie grantov z fondov EÚ
Finančný leasing
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadení
Poradenská služba k programovému vybaveniu počítačov (software)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Masérske služby
Podnikateľské poradenstvo
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Vodoinštalatérstvo
Kancelárske a sekretárske služby
Preklady a tlmočenie
Čistiace a upratovacie služby
Faktoring a forfaiting
Prieskum trhu a verejnej mienky
Poradenská činnosť v oblasti marketingu a prieskumu trhu
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov, zariadení a nástrojov
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Vydavateľská činnosť
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Organizovanie kultúrnych podujatí
Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
Reklamná činnosť
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
Výkon činnosti stavebného dozoruPozemné stavby
Poradenská a konzultačná činnosť a vzdelávanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov
Tvorba plánov, dokumentácie a poradenstvo v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..
Správa registratúry
Chemicko-fyzikálne, chemické testovanie, meranie a analýzy
Vedľajšia činnosť v pozem. doprave, prekladištia, skladovanie
Automatizované spracovanie údajov
Propagačná a inzertná činnosť