Hotel METROPOL a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 312 7572 449 0362 511 6872 364 4802 375 338
Časové rozlíšenie aktív 2 331357,000,00000,00001 055
Časové rozlíšenie pasív 1 6603 238833,000,0000770,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,98070,66480,404414,733,44
Celkové tržby 907 699896 639710 521816 1730,0000
Celkový dlh 1 144 302976 681723 0212 214 1951 839 184
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 119-7 995174 452120 569221 654
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3331-0,3441-0,5101-0,23310,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 1197 9955 54859 43128 346
Čistý cash flow 9 1242 447-53 88311 50828 346
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -289 723-271 918-312 051-117 378-145 487
Čistý zisk -302 322-308 548-362 452-190 270-205 786
Čistý zisk v minulom roku -308 548-362 452-190 270-188 868-245 463
Cudzie zdroje -1 166 795-1 469 117-1 787 833-150 285-535 384
Daň z príjmov -16 695-36 665-29 1682 1000,0000
Daň z príjmov v minulom roku -36 665-29 1682 10014 0690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -16 695-36 665-29 1682 1000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,2620,5317,8514,0123,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,4119,6316,4313,0022,24
Doba obratu aktív 938,941 0121 3291 0681 196
Doba obratu pohľadávok 13,2620,5317,8514,0123,61
Doba obratu zásob 2 2041 269755,33259,12500,95
Doba splácania záväzkov 69 83628 96314 46857 0351 451
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 287,72221,32224,81853,84732,84
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14 2526 1976 9459 2820,0000
EBIT v minulom roku -271 918-312 051-117 378-107 612-190 749
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -289 723-271 918-312 051-117 378-145 487
EBITDA 39 93442 136-64 69598 346-1 493
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 93442 136-64 69598 346-1 493
Finančná páka 1,981,671,4015,734,44
Finančné účty 17 1197 9955 54859 43128 346
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5045-0,5999-0,7118-0,0636-0,2254
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50450,59990,71180,06360,2254
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 17440 282-65 38797 790-2 722
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30640,21860,16920,79920,6128
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000180 000180 000250 000
Krátkodobé pohľadávky 32 65849 66933 75331 01346 905
Krátkodobé záväzky 708 693535 458425 0161 889 6541 455 659
Krytie dlhovej služby 1,290,5506-0,80461,39-0,0244
Materiál 20 08521 26320 4478 45017 988
Nákladové úroky 29 29473 29579 56970 79260 299
Nákladové úroky v minulom roku 73 29579 56970 79267 18754 714
Náklady na predaný tovar 486 374450 561395 139406 185366 147
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 7046 74810 72212 09314 280
Neobežný majetok 2 238 2882 367 5602 450 1982 265 4512 279 433
Obežný majetok 72 13881 11961 48999 02994 850
Obrat obežného majetku 12,4610,8911,228,167,64
Obrat zásob 0,16560,28770,48321,410,7286
Odpisy 326 442311 688245 918215 174130 505
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 163 221155 844122 959107 587130 505
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 163 221155 844122 959107 5870,0000
Osobné náklady 527 842530 300464 083400 1070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 6702 9462 188889,001 410
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000333,00181,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 144 626114 572204 0030,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 1203 140-116 53424 904-75 281
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2591-0,2100-0,1842-0,5761-0,2620
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,281,231,570,99630,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 111,4264,0927,5033,210,9801
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,78180,81560,63541,000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,48310,51370,41540,65272,75
Pohľadávky z obchodného styku 30 57847 48931 05328 76344 185
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -127,88-600,3733,18-13,06-18,89
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,31150,0334-0,67720,16260,4701
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49480,39880,28790,93640,7743
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,98070,66480,404414,733,44
Pridaná hodnota 412 683432 505294 899401 609358 861
Primárna platobná neschopnosť 4,732,416,5710,690,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2591-0,2100-0,2027-1,27-0,3844
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 28,6523,18-11,1822,51-1 232
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 28,6523,18-11,1822,51-1 232
Služby 203 809129 661130 183123 96689 039
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 312 7572 449 0362 511 6872 364 4802 375 338
Spotreba materiálu… 278 861314 152254 234270 126262 828
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000180 000180 000250 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 899 512883 612690 786807 794725 008
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 455,00546,00748,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 14 63513 56915 43320 89614 664
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 884 422869 497674 605786 898710 344
Účtovný cash flow 9 1242 447-53 88311 50828 346
Úročený dlh 0,00000,0000180 000180 000250 000
Úrokové krytie -9,89-3,71-3,92-1,66-2,41
Vlastné imanie 1 166 7951 469 1171 787 833150 285535 384
Všetky záväzky 1 144 302976 681723 0212 214 1951 839 184
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000770,00
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 6603 238833,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -286 053-269 006-309 865-116 828-131 998
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -286 053-269 006-309 865-116 828-131 998
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -302 322-308 548-362 452-190 270-205 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -308 548-362 452-190 270-188 868-245 463
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -319 017-345 213-391 620-188 170-193 525
Zásoby 22 36123 45522 1888 58519 599
Záväzky 1 144 302976 681723 0212 214 1951 839 184
Záväzky z obchodného styku 144 626114 572204 003307 5350,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000307 5350,0000
Zisk pred zdanením -319 017-345 213-391 620-188 170-193 525
Zmena EBIT 1,070,87142,661,090,7627
Účtovné závierky