TRADE TRANS RAIL spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 909 173960 0861 013 3661 071 2301 180 414
Bežná likvidita III. stupeň 1,841,060,75910,11000,0750
Časové rozlíšenie aktív 802,00799,00803,00615,00619,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00002 3400,000019,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,84-1,93-1,78-1,88-2,02
Celkové tržby 92 977312 64685 99185 1180,0000
Celkový dlh 1 992 7311 995 6832 301 1992 292 8252 337 017
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 145-12 005-10 451-8 954-3 299
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,62340,5136-0,7911-0,86910,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 14512 00510 4518 9543 299
Čistý cash flow 3 1401 5541 4974 3083 299
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -57 961161 537-67 066-73 013-80 599
Čistý zisk -57 961160 577-68 026-73 973-80 599
Čistý zisk v minulom roku 160 577-68 026-73 973-69 336-93 237
Cudzie zdroje 1 083 5581 035 5971 290 1731 221 5951 156 622
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,200,40500,424510,077,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,03650,00000,000010,076,84
Doba obratu aktív 3 6873 8894 3014 5945 322
Doba obratu pohľadávok 3,200,40500,424510,077,29
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000689,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,9349,4253,64464,82333,46
EBIT v minulom roku 161 537-67 066-73 013-68 376-93 237
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -57 961161 537-67 066-73 013-80 599
EBITDA 51 568271 18247 56342 566-14 636
EBITDA marža 0,55460,86740,55310,50010,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 568271 18247 56342 566-14 636
Finančná páka -0,8391-0,9271-0,7855-0,8769-1,02
Finančné účty 15 14512 00510 4518 9543 299
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,191,081,271,140,9798
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,19-1,08-1,27-1,14-0,9798
Hrubá marža 0,56140,16950,55320,51190,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51 545271 18247 55142 546-14 796
Krátkodobé pohľadávky 789,00100,00100,002 3481 617
Krátkodobé záväzky 9 10712 20212 637108 39473 968
Krytie dlhovej služby 0,00000,000020,330,00000,0000
Materiál 17,009,0015,008,0012,00
Náklady na predaný tovar 37 81337 13238 42441 54539 137
Neobežný majetok 892 420947 1731 001 9971 059 3051 174 867
Obežný majetok 15 95112 11410 56611 3104 928
Obrat obežného majetku 5,647,448,147,5316,43
Odpisy 109 506109 646114 618115 56057 780
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 54 75354 82357 30957 78057 780
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 54 75354 82357 30957 7800,0000
Osobné náklady 51 00151 88850 40651 8920,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23,000,000012,0021,00160,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 224,001 8562 3474 5990,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 51 545270 22346 59241 587-22 819
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97710,97931,061,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,07
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,020,94370,83970,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,32520,32800,28820,26020,7239
Pohľadávky z obchodného styku 9,000,00000,00002 3481 517
Pohotová likvidita II. stupeň 1,841,060,75810,10990,0748
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 345,08666,41861,84283,56350,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,192,082,272,141,98
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,84-1,93-1,78-1,88-2,02
Pridaná hodnota 52 19452 98547 56743 57241 827
Primárna platobná neschopnosť 24,890,00000,00001,960,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,660,98390,69780,08260,0446
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 38,647,3648,3853,87-159,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 38,647,3648,3853,87-159,68
Služby 23 01420 32220 23624 30719 132
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 909 173960 0861 013 3661 071 2301 180 414
Spotreba materiálu… 14 79916 81018 18817 23820 005
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 90 00790 11785 99185 11780 964
Tržby z predaja tovaru 173,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 89 83490 11785 99185 11780 964
Účtovný cash flow 3 1401 5541 4974 3083 299
Vlastné imanie -1 083 558-1 035 597-1 290 173-1 221 595-1 156 622
Všetky záväzky 1 992 7311 995 6832 301 1992 292 8252 337 017
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00002 3400,00000,0000
Výsledok hospodárenia -57 938161 536-67 055-72 994-72 416
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -57 938161 536-67 055-72 994-72 416
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -57 961160 577-68 026-73 973-80 599
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 160 577-68 026-73 973-69 336-93 237
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -57 961161 537-67 066-73 013-72 576
Zásoby 17,009,0015,008,0012,00
Záväzky 1 992 7311 995 6832 301 1992 292 8252 337 017
Záväzky z obchodného styku 224,001 8562 3474 5990,0000
Zisk pred zdanením -57 961161 537-67 066-73 013-72 576
Zmena EBIT -0,3588-2,410,91851,070,8645