ALFA TOP, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 477 280469 053488 438525 657586 285
Bankové úvery 0,00000,00000,0000190 000250 000
Časové rozlíšenie aktív 1 5701 7101 5501 9862 084
Časové rozlíšenie pasív 10 44010 5038 7258 93812 296
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,64110,82050,95101,121,44
Celkové tržby 211 268175 364168 867200 751234 717
Celkový dlh 182 375206 667233 837272 460338 500
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -77 424-36 775-12 991181 140241 926
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 42436 77512 9918 8608 074
Čistý cash flow 40 64923 7844 131786,00-4 892
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 40 2737 7248 34420 45538 430
Čistý zisk 32 5836 0051 6188 76922 472
Čistý zisk v minulom roku 6 0051 6188 76922 472-204 435
Cudzie zdroje -284 465-251 883-245 876-244 259-235 489
Daň z príjmov 7 6901 719978,001 0772 449
Daň z príjmov v minulom roku 1 719978,001 0772 4495 233
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 6901 719978,001 0772 449
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000190 000250 000
Dlhodobé pohľadávky 2 4002 4002 4002 4002 400
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000190 000250 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,6516,7222,6418,8216,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,1316,5922,4518,2012,07
Doba obratu aktív 836,96983,551 079993,22924,74
Doba obratu pohľadávok 15,8621,7527,9423,3620,66
Doba obratu zásob 10,4411,2710,8111,7412,39
Doba splácania záväzkov 1 9073 1233 7761 2261 225
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 304,70413,77500,66146,59130,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 69,92150,589,5140,68493,91
EBIT v minulom roku 7 7248 34420 45538 430-182 342
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 40 2737 7248 34420 45538 430
EBITDA 110 09290 11599 683142 127166 304
EBITDA marža 0,52110,51390,59030,70800,7085
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 110 09290 11599 683142 127166 304
Finančná páka 1,681,861,992,152,49
Finančné účty 77 42436 77512 9918 8608 074
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5960-0,5370-0,5034-0,4647-0,4017
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59600,53700,50340,46470,4017
Hrubá marža 0,57510,53890,60540,66030,7269
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 113 23289 94690 566141 432171 445
Krátkodobé pohľadávky 6 6457 97210 2539 96110 697
Krátkodobé záväzky 173 759197 324226 74077 58382 489
Krytie dlhovej služby 10,558,586,897,276,44
Materiál 51,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00005 74810 60913 509
Nákladové úroky v minulom roku 0,00005 74810 60913 50916 860
Náklady na predaný tovar 86 64779 57063 07660 62360 803
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 33 25823 06121 91623 09724 572
Neobežný majetok 388 290419 484460 595501 707562 196
Obežný majetok 87 42047 85926 29321 96422 005
Obrat neobežného majetku 0,53610,41500,35890,38500,4116
Obrat obežného majetku 2,383,646,298,8010,52
Obrat zásob 34,9732,3933,7731,0929,46
Odpisy 71 29282 22282 222120 978127 294
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 35 64641 11141 11160 48963 647
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 35 64641 11141 11160 48963 647
Osobné náklady 37 34335 89836 60544 86256 529
Ostatné náklady na finančnú činnosť 194,00169,009 117695,00860,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 3719 514571,002 57433 250
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 103 87588 22783 840129 747149 766
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,654,104,665,746,94
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,252,632,792,953,02
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,120,80000,86030,79930,9281
Pohľadávky z obchodného styku 5 7747 91010 1699 6307 651
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,00-10,59-59,52-310,7648,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,71870,0741-0,3621
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38210,44060,47870,51830,5774
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,64110,82050,95101,121,44
Pridaná hodnota 121 49794 497102 226132 552170 608
Primárna platobná neschopnosť 1,101,200,05620,26734,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,662,292,351,922,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,662,292,351,922,04
Služby 25 60027 88915 85915 95310 024
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 477 280469 053488 438525 657586 285
Spotreba materiálu… 27 78928 62025 30121 57326 207
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000190 000250 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 209 811174 067165 302193 175234 411
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 6670,00000,00000,00003 000
Tržby z predaja tovaru 65 98543 43040 58941 42042 885
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 142 159130 637124 713151 755188 526
Účtovný cash flow 40 64923 7844 131786,00-4 892
Úročený dlh 0,00000,00000,0000190 000250 000
Úrokové krytie 0,00000,00001,451,932,84
Vlastné imanie 284 465251 883245 876244 259235 489
Všetky záväzky 182 375206 667233 837272 460338 500
Výnosy budúcich období krátkodobé 10 44010 5038 7258 93812 296
Výsledok hospodárenia 40 4677 89317 46121 14939 288
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 40 4677 89317 46121 14939 288
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 32 5836 0051 6188 76922 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 0051 6188 76922 472-204 435
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 40 2737 7242 5969 84624 921
Zásoby 951,00712,00649,00743,00834,00
Záväzky 182 375206 667233 837272 460338 500
Záväzky z obchodného styku 6 3719 514571,002 57433 250
Zisk pred zdanením 40 2737 7242 5969 84624 921
Zmena EBIT 5,210,92570,40790,5323-0,2108
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 722