MICOMPLEX, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva -84,00-84,007 11862 957967 810
Bankové úvery 0,00000,00000,0000263,0040,00
Bežná likvidita III. stupeň -0,0326-0,03260,78610,20650,0033
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000263,0040,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000020,00667,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-2,79-1,34-0,16530,0003
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,9992-0,9992-1,07-1,18-1,24
Celkové tržby 0,000020,0098 7001 352 7980,0000
Celkový dlh 109 577109 577116 055414 8384 938 355
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 84,0084,00-7 118-18 974-1 290
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-36,202,460,63920,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -84,00-84,007 11819 2371 330
Čistý cash flow 0,0000-7 202-12 119-50 3351 330
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-241,00244 014912 850-232 763
Čistý zisk 0,0000-724,00242 944864 726-336 375
Čistý zisk v minulom roku -724,00242 944864 7262 753 938-1 850 860
Cudzie zdroje 109 661109 661108 937351 8813 970 545
Daň z príjmov 0,0000480,00976,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00976,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00976,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000091,6620,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000072,434,62
Doba obratu aktív 0,00000,0000737,25132,061 534
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,000091,6620,02
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00006 246
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000937,88638,877 092
EBIT v minulom roku -241,00244 014912 8502 855 227-1 720 929
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-241,00244 014912 850-232 763
EBITDA 0,0000-10,0092 558-7 311-358 759
EBITDA marža 0,0000-0,50000,9378-0,00540,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-10,0092 558-7 311-358 759
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,970,00400,00110,0000
Finančné účty -84,00-84,007 11819 2371 330
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1 305-1 30515,305,594,10
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1 3051 305-15,30-5,59-4,10
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-241,00244 0182 801 815-370 347
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -30,68-30,681,274,844,62
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,000043 70012 634
Krátkodobé záväzky 2 5772 5779 055304 5754 474 497
Krytie dlhovej služby 0,0000-3,33984,66-0,1550-3,46
Nákladové úroky 0,00003,0094,0047 164103 612
Nákladové úroky v minulom roku 3,0094,0047 164100 329129 931
Náklady na predaný tovar 0,00000,00005 749181 717261 460
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000953 179
Obežný majetok -84,00-84,007 11862 93713 964
Obrat aktív 0,00000,00000,49512,760,2379
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,49512,7616,49
Odpisy 0,00000,00000,000050 81680 112
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,000025 40880 112
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000025 4080,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,000037 8380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000231,00390,00478,0011 588
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000151 850776 6720,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 5966 5966 595161 6940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-724,00242 944915 542-256 263
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,0066-2,23-2,460,0847
Podiel EBIT k aktívam 0,00002,8734,2814,50-0,2405
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00002,8734,2814,50-0,2405
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,0906-125,98-3,780,0664
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,30560,0014
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-4,910,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000-360,10-0,1228-0,03720,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,0000-3,44-0,28930,0058
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,000034 5302 917
Pohotová likvidita II. stupeň -0,0326-0,03260,78610,20650,0033
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-15,23-8,99-6,992 985
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-2 401-128,93-1,070,0128
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -1 304-1 30416,306,595,10
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,9992-0,9992-1,07-1,18-1,24
Pridaná hodnota 0,00000,0000-2 225-7 706-31 175
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00007,360,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00008,6234,1313,74-0,3476
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,0066-2,23-2,460,0847
Rýchla likvidita I. stupeň -0,0326-0,03260,78610,06310,0003
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-10 9581,25-56,74-13,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-10 9581,25-56,74-13,77
Služby 0,00000,00005 749159 884195 423
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -84,00-84,007 11862 957967 810
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000021 83366 037
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000263,0040,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00003 5241 190 477230 285
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 016 4660,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00003 524174 011230 285
Účtovný cash flow 0,0000-7 202-12 119-50 3351 330
Úročený dlh 0,00000,00000,0000263,0040,00
Úrokové krytie 0,0000-80,332 59619,35-2,25
Vlastné imanie -109 661-109 661-108 937-351 881-3 970 545
Všetky záväzky 109 577109 577116 055414 8384 938 355
Výsledok hospodárenia 0,0000-10,0092 558145 350-439 253
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-10,0092 558145 350-439 253
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-724,00242 944864 726-336 375
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -724,00242 944864 7262 753 938-1 850 860
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-244,00243 920865 686-336 375
Záväzky 109 577109 577116 055414 8384 938 355
Záväzky z obchodného styku 7 1507 1507 149254 1860,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 554,00554,00554,0092 4920,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-244,00243 920865 686-336 375
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000812 989382,00