MICROTOP, spol. s r.o. Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20202019201820172016
Aktíva 0,00001 67433 72634 55534 607
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,420,000035,9936,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,17710,0000-1,271,97
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00002,510,00050,02910,0291
Celkové tržby 0,00000,00000,00000,00002 900
Celkový dlh 0,00001 19717,00977,00977,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-1 486-1 695-2 837-4 052
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,00000,00000,9841
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00001 4861 6952 8374 052
Čistý cash flow -1 486-209,00-1 142-1 2151 894
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-33 232132,00908,003 814
Čistý zisk 0,0000-33 232132,00-52,002 854
Čistý zisk v minulom roku 0,0000132,00-52,002 854-1 892
Cudzie zdroje 0,0000-477,00-33 709-33 578-33 630
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00003 805
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,00004 356
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00003 805
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,0000120,83
EBIT v minulom roku 0,0000132,00908,003 814-932,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-33 232132,00908,003 814
EBITDA 0,0000-33 191-120,00-190,002 716
EBITDA marža 0,00000,00000,00000,00000,9366
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-33 191-120,00-190,002 716
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,00001,060,2517
Finančná páka 0,00003,511,001,031,03
Finančné účty 0,00001 4861 6952 8374 052
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,2849-0,9995-0,9717-0,9718
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,28490,99950,97170,9718
Hrubá marža 0,00000,00000,00000,00000,9366
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-33 232-182,00-255,002 651
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,70490,00000,02780,0277
Krátkodobé pohľadávky 0,0000188,0031 70531 39230 229
Krátkodobé záväzky 0,00001 1800,0000960,00960,00
Materiál 0,00000,0000326,00326,00326,00
Náklady na predaný tovar 0,00001 486120,00190,00184,00
Obežný majetok 0,00001 67433 72634 55534 607
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000041,0062,0065,0065,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00001 1800,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-33 232132,00-52,002 854
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-69,670,0039-0,00150,0849
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-19,850,00390,02630,1102
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-19,850,00390,02630,1102
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-67,270,00390,02700,1134
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,88770,05030,08210,1171
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00000,00000,6531
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,00000,6531
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,420,000035,6635,71
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00002,2829,5227,64-17,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,71510,00050,02830,0282
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00002,510,00050,02910,0291
Pridaná hodnota 0,0000-1 486-120,00-190,002 716
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-19,850,0039-0,00150,0825
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-69,670,0039-0,00150,0849
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00001,260,00002,964,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,0361-0,1417-5,140,3597
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,0361-0,1417-5,140,3597
Služby 0,00001 160120,00120,00120,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00001 67433 72634 55534 607
Spotreba materiálu… 0,0000326,000,000070,0064,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00002 900
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,00002 900
Účtovný cash flow -1 486-209,00-1 142-1 2151 894
Vlastné imanie 0,0000477,0033 70933 57833 630
Všetky záväzky 0,00001 19717,00977,00977,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,0000-69,670,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-33 191-120,00-190,002 716
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-33 191-120,00-190,002 716
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-33 232132,00-52,002 854
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000132,00-52,002 854-1 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-33 232132,00908,003 814
Zásoby 0,00000,0000326,00326,00326,00
Záväzky 0,00001 19717,00977,00977,00
Záväzky z obchodného styku 0,00001 1800,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-33 232132,00908,003 814
Zmena EBIT 0,0000-251,760,14540,2381-4,09