KOVOPLAST s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 52717 52717 52717 52716 648
Bankové úvery 63,0063,0063,0063,0063,00
Bežné bankové úvery 63,0063,0063,0063,0063,00
Časové rozlíšenie aktív 110,00110,00110,00110,00110,00
Časové rozlíšenie pasív 12,0012,0012,0012,0012,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,21-1,21-1,21-1,21-1,20
Celkový dlh 102 763102 763102 763102 283100 610
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 633-3 633-3 633-3 633-2 117
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 6963 6963 6963 6962 180
Čistý cash flow 0,00000,00000,00000,00002 180
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-18 289
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,00-18 291
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,00-314,00825,00
Cudzie zdroje 85 24885 24885 24884 76883 974
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000141,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000120,24
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,0000235,15
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000141,66
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000642,59
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 260
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,00001 423
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,0000646,00825,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00000,0000-18 289
EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-17 526
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00000,0000-17 526
Finančné účty 3 6963 6963 6963 6962 180
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,864,864,864,845,04
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,86-4,86-4,86-4,84-5,04
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-17 785
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 5,875,875,875,846,05
Krátkodobé pohľadávky 9 3349 3349 3349 33410 029
Krátkodobé záväzky 102 878102 878102 878102 398100 725
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-8 763
Materiál 1 4251 4251 4251 4251 425
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00002,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,000029 173
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00001 545
Neobežný majetok 1 6091 6091 6091 6091 609
Obežný majetok 15 80815 80815 80815 80814 929
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,00001,55
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000016,06
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,00001,73
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00000,5680
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000504,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000504,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,0000259,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 0086 0086 0086 0080,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,00-17 787
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,00000,00000,0000-1,10
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,00000,00000,0000-1,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,0000-6,61
Pohľadávky z obchodného styku 8 4558 4558 4558 4558 513
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000038,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00001 090
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,865,865,865,846,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,21-1,21-1,21-1,21-1,20
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00000,0000-3 332
Primárna platobná neschopnosť 0,71060,71060,71060,71060,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,0274-0,0274-0,0274-1,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-5,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-5,74
Služby 0,00000,00000,00000,00007 832
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 52717 52717 52717 52716 648
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,000019 796
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 63,0063,0063,0063,0063,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000025 841
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00005 485
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000020 356
Účtovný cash flow 0,00000,00000,00000,00002 180
Úročený dlh 63,0063,0063,0063,0063,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-9 145
Vlastné imanie -85 248-85 248-85 248-84 768-83 974
Všetky záväzky 102 763102 763102 763102 283100 610
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00000,0000-18 030
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-18 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,00-18 291
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,00-314,00825,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-18 291
Zásoby 2 7202 7202 7202 7202 720
Záväzky 102 763102 763102 763102 283100 610
Záväzky z obchodného styku 6 0086 0086 0086 0080,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-18 291
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,0000-22,17