Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 873 8051 507 1962 223 5132 797 2643 608 114
Aktivácia 0,00000,00000,0000400 92497 356
Bankové úvery 0,000011 0170,00000,0000280 716
Bežná likvidita III. stupeň 0,65131,050,86181,181,48
Bežné bankové úvery 0,000011 0170,00000,0000280 716
Časové rozlíšenie aktív 0,0000799,002 4333 38315 715
Časové rozlíšenie pasív 170,00340,000,00000,00002 246
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,35-0,0828-0,8043-0,8180-0,0443
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,83-5,51-9,058,9325,85
Celkové tržby 82 765658 922892 1051 509 2860,0000
Celkový dlh 805 5341 840 7172 499 7582 515 5003 471 580
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -93 1959 902-28 771-250 958421 772
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,30-0,0810-0,62090,07230,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 93 1951 11528 771250 9585 944
Čistý cash flow 92 080-27 656-222 187230 4845 944
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -106 592-61 208-411 601125 569-537 146
Čistý zisk -107 948-53 394-553 933109 113-558 481
Čistý zisk v minulom roku -53 394-553 933109 113115 638347 821
Cudzie zdroje -68 101333 861276 245-281 764-134 288
Daň z príjmov 0,0000-27 995139 276-20 1720,0000
Daň z príjmov v minulom roku -27 995139 276-20 172-95 4190,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000-27 995139 276-20 1720,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000027 154105 4070,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000797,7565,7963,84192,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000728,5335,4119,05133,32
Doba obratu aktív 0,00001 8841 015999,551 184
Doba obratu pohľadávok 0,0000797,7578,18101,50192,23
Doba obratu zásob 0,00002 4445 0873 0096 166
Doba splácania záväzkov 0,000098 6159 5485 121211,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000764,48243,27260,65177,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000032 8393 5781 2070,0000
EBIT v minulom roku -61 208-411 601125 56942 243352 077
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -106 592-61 208-411 601125 569-537 146
EBITDA -47 827363 130-233 626300 862-66 460
EBITDA marža -0,57790,5511-0,26190,19930,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -47 827363 130-233 626300 862-66 460
Finančná páka 12,83-4,51-8,059,9326,87
Finančné účty 93 1951 11528 771250 9585 944
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 95 9071 475 028-227 029602 804-71 182
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000147 000
Krátkodobé pohľadávky 42 176638 310144 163178 645585 783
Krátkodobé záväzky 207 674611 686533 043729 441542 057
Krytie dlhovej služby -35,2717,99-76,458,21-2,82
Materiál 0,000015 15874 04775 35264 626
Nákladové úroky 1 35620 1813 05636 62821 335
Nákladové úroky v minulom roku 20 1813 05636 62822 0244 256
Náklady na predaný tovar 20 717396 109832 423324 425789 567
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 26420 37851 99649 274
Neobežný majetok 738 434851 8141 736 9891 830 2452 168 334
Obežný majetok 135 371654 583484 091963 6361 424 065
Obrat neobežného majetku 0,00000,34290,46040,55810,5130
Obrat obežného majetku 0,00000,44621,651,060,7811
Odpisy 4 322203 034171 884189 636472 446
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 161101 51785 94294 818472 446
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 161101 51785 94294 8180,0000
Osobné náklady 135 482264 720392 676400 7250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 384,00702,001 9031 5984 722
Ostatné záväzky z obchodného styku 30 616203 694199 751171 9250,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -103 626149 640-382 049298 749-86 035
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,590,16542,010,3873-0,9937
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -6,54-2,54-12,030,57490,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,11-0,0420-0,24910,15270,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-45,96-1,6013,410,3446
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,1529-0,3931-0,08311,740,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1482-0,2225-0,05781,180,6831
Pohľadávky z obchodného styku 3 678582 92677 59953 298406 268
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65131,030,32900,59360,6249
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7396-12,07-1,24-1,22-22,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 67,91-1,37-72,716,290,2786
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92191,221,120,89930,9622
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,83-5,51-9,058,9325,85
Pridaná hodnota -20 717-104 059-32 639697 031322 717
Primárna platobná neschopnosť 8,320,34942,573,230,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,590,15992,010,3873-4,16
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -16,845,07-10,708,36-52,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -16,845,07-10,708,36-52,24
Služby 12 36082 029520 855287 094420 712
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 873 8051 507 1962 223 5132 797 2643 608 114
Spotreba materiálu… 8 357113 200215 803195 256466 558
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000011 0170,00000,0000427 716
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 72 059848 350804 0341 173 2261 112 284
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 72 059556 3004 250151 7700,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00002 79021 67855 13154 269
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000289 260778 106966 3251 058 015
Účtovný cash flow 92 080-27 656-222 187230 4845 944
Úročený dlh 0,000011 0170,00000,0000427 716
Úrokové krytie -78,61-3,03-134,693,43-25,18
Vlastné imanie 68 101-333 861-276 245281 764134 288
Všetky záväzky 805 5341 840 7172 499 7582 515 5003 471 580
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00002 246
Výsledok hospodárenia -106 394-60 963-410 199103 344-538 906
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -106 394-60 963-410 199103 344-538 906
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -107 948-53 394-553 933109 113-558 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -53 394-553 933109 113115 638347 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -107 948-81 389-414 65788 941-564 255
Zásoby 0,000015 158284 003428 626832 338
Záväzky 805 5341 840 7172 499 7582 515 5003 471 580
Záväzky z obchodného styku 30 616203 694199 751171 9250,0000
Zisk pred zdanením -107 948-81 389-414 65788 941-564 255
Zmena EBIT 1,740,1487-3,282,97-1,53
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-198 616-75 387-191 00349 621
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-198 616-75 387-191 00349 621
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 126 304777 3598 939159 6520,0000
Účtovné závierky