8000.SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 97 290135 8360,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,141,920,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000012,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,29220,63700,00000,00000,0000
Celkové tržby 335,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 22 00052 8550,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -997,00-23 6600,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -22,960,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 997,0023 6600,00000,00000,0000
Čistý cash flow 997,0023 6600,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 691-7 0410,00000,00000,0000
Čistý zisk -7 691-13 2840,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -13 284-21 5120,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -75 290-82 9810,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 58,84158,890,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000158,890,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 106 0032 2410,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 58,84158,890,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 5240,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23 970872,080,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -7 041-13 5060,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 691-7 0410,00000,00000,0000
EBITDA -1 3947,000,00000,00000,0000
EBITDA marža -4,160,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 3947,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,291,640,00000,00000,0000
Finančné účty 997,0023 6600,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7739-0,61090,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77390,61090,00000,00000,0000
Hrubá marža -4,020,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 396-746,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 54,009 6300,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 22 00052 8550,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00006 2430,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 6 2438 0060,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 68212 6580,00000,00000,0000
Neobežný majetok 28 28334 5780,00000,00000,0000
Obežný majetok 69 007101 2460,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,01180,63980,00000,00000,0000
Odpisy 6 2956 2950,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 2956 2950,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2,00753,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 396-6 9890,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,980,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,74770,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,21401,500,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,981,070,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00009 6300,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,04780,63010,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -75,52-3,510,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00003,790,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,29220,63700,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -1 3479 4640,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -15,787 5510,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -15,787 5510,00000,00000,0000
Služby 1 6826 1580,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 97 290135 8360,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00006 5000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 335,0022 1220,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 335,0022 1220,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 997,0023 6600,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-1,130,00000,00000,0000
Vlastné imanie 75 29082 9810,00000,00000,0000
Všetky záväzky 22 00052 8550,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -7 689-6 2880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 689-6 2880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 691-13 2840,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 284-21 5120,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 691-13 2840,00000,00000,0000
Zásoby 67 95667 9560,00000,00000,0000
Záväzky 22 00052 8550,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -7 691-13 2840,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,090,52130,00000,00000,0000