Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 509 91718 619 0490,000013 442 65414 117 219
Aktivácia 234,000,00000,00009 319417,00
Bankové úvery 1 022 6041 400 4960,0000819 798426 792
Bežná likvidita III. stupeň 0,52590,36920,00000,60230,7192
Bežné bankové úvery 293 284377 8920,0000295 610426 792
Časové rozlíšenie aktív 49 67232 0190,000015 10423 481
Časové rozlíšenie pasív 6 966 8657 870 4470,00001 650 6332 420 135
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,21-0,10300,0000-0,21280,3614
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,32830,35990,00000,50040,4948
Celkové tržby 11 997 82511 188 9630,00009 705 0060,0000
Celkový dlh 2 606 0012 844 6980,00003 932 7593 871 715
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 224 008382 6090,0000-295 894-178 152
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 246 6121 017 8870,00001 115 692604 944
Čistý cash flow 1 228 725-88 9550,0000-549 231604 944
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 92 795125 6870,000047 86673 743
Čistý zisk 33 14728 6230,000020 86919 750
Čistý zisk v minulom roku 28 62316 0190,000013 02433 607
Cudzie zdroje -7 937 051-7 903 9040,0000-7 859 262-7 825 369
Daň z príjmov 40 53072 2950,00002 9480,0000
Daň z príjmov v minulom roku 72 29552 2860,00003 1300,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 40 53072 2950,00002 9480,0000
Dlhodobé bankové úvery 729 3201 022 6040,0000524 1880,0000
Dlhodobý dlh 729 3201 022 6040,0000524 1880,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 147,63165,690,0000106,31182,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,5123,800,000024,6728,68
Doba obratu aktív 1 5251 6060,00001 1221 132
Doba obratu pohľadávok 147,63165,690,0000106,31182,04
Doba obratu zásob 10 1807 8880,000012 08410 454
Doba splácania záväzkov 28 63717 3030,000096 659191,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,3274,490,0000215,47134,20
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9 5056 8190,000073 5440,0000
EBIT v minulom roku 125 68797 9460,000056 154103 871
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 92 795125 6870,000047 86673 743
EBITDA 4 680 5564 711 0930,00003 371 0011 766 579
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 680 5564 711 0930,00003 371 0011 766 579
Efektívna daňová sadzba 0,55010,71640,00000,12380,0000
Finančná páka 2,212,360,00001,711,80
Finančné účty 2 246 6121 017 8870,00001 115 692604 944
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4533-0,42450,0000-0,5847-0,5543
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45330,42450,00000,58470,5543
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 681 6184 758 8620,00003 412 1221 745 174
Krátkodobé pohľadávky 1 695 0641 920 6230,00001 273 2282 270 787
Krátkodobé záväzky 1 014 079863 4590,00002 580 6511 674 094
Krytie dlhovej služby 0,67740,60270,00002,120,7362
Materiál 343 122375 6320,0000317 447347 697
Nákladové úroky 19 11824 7690,000024 04953 993
Nákladové úroky v minulom roku 24 76929 6410,000040 00070 264
Náklady na predaný tovar 3 349 1862 986 3290,00002 851 9423 195 735
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 92518 2140,00009 74512 308
Neobežný majetok 13 158 10115 254 8980,000010 715 99710 865 497
Obežný majetok 4 302 1443 332 1320,00002 711 5533 228 241
Obrat obežného majetku 0,97411,270,00001,611,41
Odpisy 4 574 6484 572 0680,00003 302 1181 671 245
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 287 3242 286 0340,00001 651 0591 671 245
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 287 3242 286 0340,00001 651 0590,0000
Osobné náklady 5 938 8265 474 6380,00004 887 1230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23 97223 4390,000022 53921 405
Ostatné záväzky z obchodného styku 336 317340 0020,00001 963 2350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 607 7954 600 6910,00003 322 9871 690 995
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 7,064,400,00003,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 65,1268,320,0000155,930,4247
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,08010,12390,00000,18560,8122
Pohľadávky z obchodného styku 246 925275 8260,0000295 479357 734
Pohotová likvidita II. stupeň 0,48240,32600,00000,53110,6413
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,4688,850,000014,31-12,94
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 64,27-3,590,0000-22,8411,20
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,32830,35990,00000,50040,4948
Pridaná hodnota 841 7091 244 3330,00001 519 5511 357 428
Primárna platobná neschopnosť 1,361,230,00006,650,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,55680,60380,00001,172,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,55680,60380,00001,172,19
Služby 730 142745 2650,0000650 897691 827
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 509 91718 619 0490,000013 442 65414 117 219
Spotreba materiálu… 2 606 3532 222 8500,00002 200 6192 492 017
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 022 6041 400 4960,0000819 798426 792
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 203 4124 266 5920,00004 403 3234 553 163
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 51735 6040,000031 8300,0000
Tržby z predaja tovaru 16 72123 6970,000012 60814 872
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 174 1744 207 2910,00004 358 8854 538 291
Účtovný cash flow 1 228 725-88 9550,0000-549 231604 944
Úročený dlh 1 022 6041 400 4960,0000819 798426 792
Úrokové krytie 4,855,070,00001,991,37
Vlastné imanie 7 937 0517 903 9040,00007 859 2627 825 369
Všetky záväzky 2 606 0012 844 6980,00003 932 7593 871 715
Výnosy budúcich období dlhodobé 5 938 1637 349 5020,00001 008 3021 780 302
Výnosy budúcich období krátkodobé 952 157441 8750,0000556 618565 386
Výsledok hospodárenia 116 784149 1190,000070 14793 845
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 116 784149 1190,000070 14793 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 14728 6230,000020 86919 750
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28 62316 0190,000013 02433 607
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 73 677100 9180,000023 81720 103
Zásoby 360 468393 6220,0000322 633352 510
Záväzky 2 606 0012 844 6980,00003 932 7593 871 715
Záväzky z obchodného styku 336 584340 2770,00001 963 5110,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 267,00275,000,0000276,000,0000
Zisk pred zdanením 73 677100 9180,000023 81720 103
Zmena EBIT 0,73831,280,00000,85240,7099
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 64125 5100,000030 5661 489
Účtovné závierky