Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 641-21 486-12 3680,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 64121 48612 3680,00000,0000
Čistý cash flow 12 1559 1182 3650,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 19310 431197,860,00000,0000
Čistý zisk 11 19310 431197,860,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 10 431197,86154,040,00000,0000
EBIT v minulom roku 10 431197,86154,050,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 19310 431197,860,00000,0000
EBITDA 11 19310 431197,860,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 19310 431197,860,00000,0000
Finančné účty 33 64121 48612 3680,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 19310 431197,860,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 19310 431197,860,00000,0000
Účtovný cash flow 12 1559 1182 3650,00000,0000
Výsledok hospodárenia 11 19310 431197,860,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 11 19310 431197,860,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 10 431197,86154,040,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 11 19310 431197,860,00000,0000
Zisk pred zdanením 11 19310 431197,860,00000,0000
Zmena EBIT 1,0752,721,280,00000,0000