Nadácia Výskum Rakoviny

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,00000,0000-96 879
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00000,000096 879
Čistý cash flow 0,00000,00000,0000-56 464
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,0000-56 345
Čistý zisk 0,00000,00000,0000-56 359
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,0000-20 273
Daň z príjmov 0,00000,00000,000014,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,000019,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,000014,00
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,0000-20 254
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,0000-56 345
EBITDA 0,00000,00000,00001 069
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00001 069
Finančné účty 0,00000,00000,000096 879
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00001 069
Odpisy 0,00000,00000,000057 428
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000057 428
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00001 069
Účtovný cash flow 0,00000,00000,0000-56 464
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000-56 359
Výsledok hospodárenia po zdanení 0,00000,00000,0000-56 359
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,0000-20 273
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,00000,00000,0000-56 359
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,0000-56 345
Zmena EBIT 0,00000,00000,00002,78