Základná škola s materskou školou, Kuchyňa 551

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 99 47384 79791 13383 13681 071
Bežná likvidita III. stupeň 0,85930,81710,75270,77700,7011
Časové rozlíšenie aktív 2 5491 170131,120,0000218,19
Časové rozlíšenie pasív 524,52396,56250,64119,52218,19
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,063,852,573,512,41
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,80040,77630,72800,74070,6631
Celková tržba 51 17552 86740 37335 96635 380
Celková tržba v minulom roku 52 86740 37335 96635 38029 273
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -10,14-11,86-7,55-12,03-9,42
Celkový dlh 109 77692 171104 75490 54690 458
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 966-29 919-35 597-26 447-23 132
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 43 96629 91935 59726 44723 132
Čistý cash flow 43 96629 91935 59726 44723 132
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 0566 102-6 3432 076-3 210
Čistý zisk -3 0566 102-6 3432 076-3 210
Čistý zisk v minulom roku 6 102-6 3432 076-3 210-7 889
Cudzie zdroje 10 8277 77113 8727 5299 605
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00005,095,860,8872
Doba obratu aktív 709,48585,45823,89843,70836,37
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00005,095,860,8872
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 391,78266,10442,06362,37359,89
EBIT v minulom roku 6 102-6 3432 076-3 210-7 889
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 0566 102-6 3432 076-3 210
EBITDA -1 8967 262-5 1833 236-2 046
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 8967 262-5 1833 236-2 046
Finančná páka -9,19-10,91-6,57-11,04-8,44
Finančné účty 43 96629 91935 59726 44723 132
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 8967 262-5 1833 236-2 046
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55220,45450,53660,42950,4303
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000562,63577,8886,00
Krátkodobé záväzky 54 93138 54248 89835 70734 884
Materiál 1 140728,93703,32812,261 176
Náklady na predaný tovar 33 19826 44554 55050 65040 273
Neobežný majetok 51 81952 97954 13955 29956 459
Obežný majetok 45 10630 64836 86327 83724 394
Obrat aktív 0,51450,62350,44300,43260,4364
Obrat neobežného majetku 0,98760,99790,74570,65040,6267
Obrat obežného majetku 1,131,721,101,291,45
Odpisy 1 1601 1601 1601 1601 164
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 1601 1601 1601 1601 164
Osobné náklady 591 212494 978470 857429 825392 115
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 8967 262-5 1833 236-2 046
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2823-0,78520,4572-0,27570,3342
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,85910,56590,88170,73530,6538
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83880,79840,73840,75430,6676
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,101,091,151,091,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -10,14-11,86-7,55-12,03-9,42
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2823-0,78520,4572-0,27570,3342
Rýchla likvidita I. stupeň 0,79280,76840,72430,73820,6590
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -57,9012,69-20,2127,98-44,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -57,9012,69-20,2127,98-44,22
Služby 33 19826 44554 55050 65040 273
Stupeň prevádzkovej páky -0,5174-0,7346-2,72-0,63620,3366
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 17552 86740 37335 96635 380
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 17552 86740 37335 96635 380
Tržby za vlastné výkony a tovar 51 17552 86740 37335 96635 380
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 52 86740 37335 96635 38029 273
Účtovný cash flow 43 96629 91935 59726 44723 132
Vlastné imanie -10 827-7 771-13 872-7 529-9 605
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 99 47384 79791 13383 13681 071
Všetky záväzky 109 77692 171104 75490 54690 458
Výsledok hospodárenia -3 0566 102-6 3432 076-3 210
Výsledok hospodárenia po zdanení -3 0566 102-6 3432 076-3 210
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 6 102-6 3432 076-3 210-7 889
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -3 0566 102-6 3432 076-3 210
Zásoby 1 140728,93703,32812,261 176
Záväzky súčet 109 77692 171104 75490 54690 458
Zisk pred zdanením -3 0566 102-6 3432 078-3 203
Zmena Celkovej tržby 0,96801,311,121,021,21
Zmena EBIT -0,5009-0,9619-3,06-0,64670,4068
Účtovné závierky