Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -115 436-112 106-100 309-110 0810,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 115 436112 106100 309110 0810,0000
Čistý cash flow 3 33011 797-9 772-3 6200,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 1377 054-10 624-7 7250,0000
Čistý zisk -2 1377 054-10 627-7 7280,0000
Čistý zisk v minulom roku 7 054-10 627-7 72816 1490,0000
Daň z príjmov 0,00000,00002,222,690,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002,222,697,330,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002,222,690,0000
Dlhodobé pohľadávky 83,50694,000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,18761,440,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 7 054-10 624-7 72516 1570,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 1377 054-10 624-7 7250,0000
EBITDA 1 66812 014-10 627-2 7680,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 66812 014-10 627-2 7680,0000
Finančné účty 115 436112 106100 309110 0810,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 66812 014-10 627-2 7680,0000
Odpisy 3 8054 9600,00004 9600,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 8054 9600,00004 9600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 66812 014-10 627-2 7680,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,000025,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 162 424175 683148 565150 6750,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 162 424175 683148 565150 6750,0000
Účtovný cash flow 3 33011 797-9 772-3 6200,0000
Výsledok hospodárenia -2 1377 054-10 627-7 7280,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -2 1377 054-10 627-7 7280,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 7 054-10 627-7 72816 1490,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -2 1377 054-10 627-7 7280,0000
Zisk pred zdanením -2 1377 054-10 624-7 7250,0000
Zmena EBIT -0,3030-0,66391,38-0,47810,0000
Účtovné závierky