Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí - Záhrada Európy

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 614-7 566
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 6147 566
Čistý cash flow -4 6897 030
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 6897 566
Čistý zisk -4 6897 566
Čistý zisk v minulom roku 9 736556,44
EBIT v minulom roku 9 736556,44
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 6897 566
EBITDA -4 6897 566
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 6897 566
Finančné účty 12 6147 566
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 6897 566
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 6897 566
Účtovný cash flow -4 6897 030
Výsledok hospodárenia -4 6897 566
Výsledok hospodárenia po zdanení -4 6897 566
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 9 736556,44
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -4 6897 566
Zisk pred zdanením -4 6897 566
Zmena EBIT -0,481613,60