Združenie obcí EKOLÓG

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 382-24 736-35 8080,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 38224 73635 8080,00000,0000
Čistý cash flow 5 647-11 073-3 5980,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 787,373 4414 6530,00000,0000
Čistý zisk 605,673 2894 4250,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 2894 42511 0350,00000,0000
Daň z príjmov 181,70151,89228,480,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 151,89228,48209,410,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 181,70151,89228,480,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 160,92146,88146,380,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 4414 65311 2450,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 787,373 4414 6530,00000,0000
EBITDA 6 84330 549143 5230,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 84330 549143 5230,00000,0000
Finančné účty 30 38224 73635 8080,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 84330 549143 5230,00000,0000
Materiál 444,930,00000,00000,00000,0000
Odpisy 6 23727 261139 0980,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 23727 261139 0980,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 84330 549143 5230,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 60 67454 47752 0010,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 137 616135 374129 6620,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 137 616135 374129 6620,00000,0000
Účtovný cash flow 5 647-11 073-3 5980,00000,0000
Výsledok hospodárenia 605,673 2894 4250,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 605,673 2894 4250,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 3 2894 42511 0350,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 605,673 2894 4250,00000,0000
Zásoby 444,930,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 787,373 4414 6530,00000,0000
Zmena EBIT 0,22890,73940,41380,00000,0000