ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -82 958-76 002-56 8940,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82 95876 00256 8940,00000,0000
Čistý cash flow 6 95619 10820 7170,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 79217 14116 9880,00000,0000
Čistý zisk 6 79217 14116 9880,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 17 14116 9885 4260,00000,0000
EBIT v minulom roku 17 14116 9885 4260,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 79217 14116 9880,00000,0000
EBITDA 9 27719 90019 9830,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 27719 90019 9830,00000,0000
Finančné účty 82 95876 00256 8940,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 27719 90019 9830,00000,0000
Odpisy 2 4862 7592 9950,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 4862 7592 9950,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 27719 90019 9830,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000066,5066,500,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 626 392605 714603 0520,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 626 392605 714603 0520,00000,0000
Účtovný cash flow 6 95619 10820 7170,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 79217 14116 9880,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 6 79217 14116 9880,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 17 14116 9885 4260,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 6 79217 14116 9880,00000,0000
Zisk pred zdanením 6 79217 14116 9880,00000,0000
Zmena EBIT 0,39621,013,130,00000,0000