Obec Nemčice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 287 8651 332 3941 340 6371 119 7341 144 562
Časové rozlíšenie aktív 348,55873,74964,88665,67160,00
Časové rozlíšenie pasív 471 419500 150447 650453 017467 411
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,384,829,646,081,70
Celková tržba 13 20814 73312 58211 73011 383
Celková tržba v minulom roku 14 73312 58211 17611 38311 224
Celkový dlh 63 988104 130152 65045 47969 506
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -89 207-91 615-170 921-69 568-42 551
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 89 20791 615170 92169 56842 551
Čistý cash flow 89 20791 615170 92169 56842 551
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 343-12 57070 66213 61431 331
Čistý zisk 24 343-12 57070 66213 61431 331
Čistý zisk v minulom roku -12 57070 66245 83831 331-33 484
Cudzie zdroje -752 458-728 115-740 337-621 238-607 645
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 969,09398,47227,8683,2191,71
Doba obratu aktív 35 59033 00938 89234 84436 701
Doba obratu pohľadávok 969,09398,47227,8683,2191,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 563,39470,96514,35356,20803,27
EBIT v minulom roku -12 57070 66245 83831 331-33 484
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 343-12 57070 66213 61431 331
EBITDA 106 25761 082135 54372 43399 460
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 106 25761 082135 54372 43399 460
Finančná páka 1,711,831,811,801,88
Finančné účty 89 20791 615170 92169 56842 551
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5843-0,5465-0,5522-0,5548-0,5309
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58430,54650,55220,55480,5309
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 106 25761 082135 54372 43399 460
Krátkodobé pohľadávky 35 06816 0847 8552 6742 860
Krátkodobé záväzky 20 38719 01017 73011 44725 051
Materiál 416,66703,70429,701 4561 082
Náklady na predaný tovar 64 54371 51160 28646 35355 747
Neobežný majetok 1 160 4641 223 1181 160 4671 045 3701 097 909
Obežný majetok 127 053108 403179 20573 69846 494
Odpisy 81 91473 65164 88158 81968 129
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 81 91473 65164 88158 81968 129
Osobné náklady 174 564162 352129 727108 800111 748
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 106 25761 082135 54372 43399 460
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 6,756,2213,585,933,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,43-7,95-4,33-8,93-14,28
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,60221,701,130,62790,6988
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,60221,701,130,62790,6988
Služby 64 54371 51160 28646 35355 747
Stupeň prevádzkovej páky -2,16-0,15191,370,4217-0,9226
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 20814 73312 58211 73011 383
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 20814 73312 58211 73011 383
Tržby za vlastné výkony a tovar 13 20814 73312 58211 73011 383
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 14 73312 58211 17611 38311 224
Účtovný cash flow 89 20791 615170 92169 56842 551
Vlastné imanie 752 458728 115740 337621 238607 645
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 287 8651 332 3941 340 6371 119 7341 144 562
Všetky záväzky 63 988104 130152 65045 47969 506
Výsledok hospodárenia 24 343-12 57070 66213 61431 331
Výsledok hospodárenia po zdanení 24 343-12 57070 66213 61431 331
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -12 57070 66245 83831 331-33 484
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 24 343-12 57070 66213 61431 331
Zásoby 416,66703,70429,701 4561 082
Záväzky súčet 63 988104 130152 65045 47969 506
Zisk pred zdanením 24 344-12 55770 67413 61931 332
Zmena Celkovej tržby 0,89651,171,131,031,01
Zmena EBIT -1,94-0,17791,540,4345-0,9357
Účtovné závierky