TOSs, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 407 8134 402 9384 402 8294 406 6694 373 942
Bežná likvidita III. stupeň 0,90980,91410,93800,96430,9900
Časové rozlíšenie aktív 27,000,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 1,00000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 555 356547 464533 510523 085509 252
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 220-1 257-1 082-2 765-2 794
Čistá marža, Zisková marža, ROS -3 0170,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 2201 2571 0822 7652 794
Čistý cash flow -37,00175,00-1 683-29,00-1 592
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 577-6 501-7 44323 9027 265
Čistý zisk -3 017-13 844-14 26518 8941 000,00
Čistý zisk v minulom roku -13 844-14 26518 8941 000,0032 239
Cudzie zdroje -3 852 457-3 855 474-3 869 319-3 883 584-3 864 690
Daň z príjmov 8 5947 3436 8225 0086 265
Daň z príjmov v minulom roku 7 3436 8225 0086 265960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 5947 3436 8225 0086 265
EBIT v minulom roku -6 501-7 44323 9027 26533 199
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 577-6 501-7 44323 9027 265
EBITDA 5 727-6 341-7 226-6 482-8 307
EBITDA marža 5 7270,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 727-6 341-7 226-6 482-8 307
Efektívna daňová sadzba 1,54-1,13-0,91660,20950,8624
Finančná páka 1,141,141,141,131,13
Finančné účty 1 2201 2571 0822 7652 794
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8740-0,8757-0,8788-0,8813-0,8836
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87400,87570,87880,88130,8836
Hrubá marža -6 1230,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 577-6 501-7 443-6 639-8 454
Krátkodobé pohľadávky 498 889494 004494 070496 227494 012
Krátkodobé záväzky 549 710541 818527 864517 439501 806
Náklady na predaný tovar 6 1236 3407 1606 4828 307
Neobežný majetok 3 907 6773 907 6773 907 6773 907 6773 877 136
Obežný majetok 500 109495 261495 152498 992496 806
Ostatné náklady na finančnú činnosť 150,00160,00217,00157,00147,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 490 558490 397490 733483 739487 841
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 017-13 844-14 26518 8941 000,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -37,000,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 9200,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90980,91410,93800,96430,9900
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 104 120-22 0312 299133 9172 428
Pridaná hodnota -6 123-6 340-7 160-6 482-8 307
Primárna platobná neschopnosť 99,710,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 96,97-86,34-73,83-80,70-61,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 96,97-86,34-73,83-80,70-61,30
Služby 6 1236 3407 1606 4828 307
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 407 8134 402 9384 402 8294 406 6694 373 942
Účtovný cash flow -37,00175,00-1 683-29,00-1 592
Vlastné imanie 3 852 4573 855 4743 869 3193 883 5843 864 690
Všetky záväzky 555 356547 464533 510523 085509 252
Výsledok hospodárenia 5 727-6 341-7 226-6 482-8 307
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 727-6 341-7 226-6 482-8 307
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 017-13 844-14 26518 8941 000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 844-14 26518 8941 000,0032 239
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 577-6 501-7 44323 9027 265
Záväzky 555 356547 464533 510523 085509 252
Záväzky z obchodného styku 490 558490 397490 733483 739487 841
Zisk pred zdanením 5 577-6 501-7 44323 9027 265
Zmena EBIT -0,85790,8734-0,31143,290,2188
Účtovné závierky