E K O R E G, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 912 334912 334912 334912 3340,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,261,261,261,260,0000
Časové rozlíšenie aktív 40 34040 34040 34040 3400,0000
Celkový dlh 31 95931 95931 95931 9590,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30,00-30,00-30,00-30,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30,0030,0030,0030,000,0000
Čistý cash flow 0,00000,00000,000030,000,0000
Cudzie zdroje -880 375-880 375-880 375-880 3750,0000
Dlhodobé pohľadávky 49 03649 03649 03649 0360,0000
Finančná páka 1,041,041,041,040,0000
Finančné účty 30,0030,0030,0030,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9650-0,9650-0,9650-0,96500,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96500,96500,96500,96500,0000
Krátkodobé záväzky 31 95931 95931 95931 9590,0000
Neobežný majetok 822 928822 928822 928822 9280,0000
Obežný majetok 49 06649 06649 06649 0660,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,261,261,261,260,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-29 3460,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 912 334912 334912 334912 3340,0000
Účtovný cash flow 0,00000,00000,000030,000,0000
Vlastné imanie 880 375880 375880 375880 3750,0000
Všetky záväzky 31 95931 95931 95931 9590,0000
Záväzky 31 95931 95931 95931 9590,0000
Záväzky z obchodného styku 29 77329 77329 7730,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 29 77329 77329 7730,00000,0000