FORM ENGINEERING, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 100 383218 0930,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,000019 9390,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,74850,36100,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,000019 9390,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 0390,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,24-1,570,00000,00000,0000
Celkový dlh 181 376601 1420,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -374,0019 5690,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 374,00370,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,0000370,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-109 0270,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,00-110 6010,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 314 472-157 1370,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 80 993383 0490,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000150,180,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000064,210,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000153,110,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000150,180,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000681,740,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000404,770,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 314 952-143 9750,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-109 0270,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-107 6590,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-107 6590,00000,00000,0000
Finančná páka -1,24-0,56940,00000,00000,0000
Finančné účty 374,00370,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,80681,760,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8068-1,760,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-108 1700,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,312,640,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 98 114213 9140,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 131 583576 5690,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-68,400,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00001 5740,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000013 1620,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000308 6930,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 8952 7700,00000,00000,0000
Obežný majetok 98 488214 2840,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00002,380,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,0000187,690,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00002,430,00000,00000,0000
Odpisy 0,0000803,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000803,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000511,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-109 7980,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,68420,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000263,040,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 74 34191 4550,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,74850,36100,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00001 0350,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,812,760,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,24-1,570,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000211 2200,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,050,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0048-0,50710,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-5,580,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-5,580,00000,00000,0000
Služby 0,000093 7620,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 100 383218 0930,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,0000214 9310,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000019 9390,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000519 9130,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000519 9130,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000370,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,000019 9390,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-69,270,00000,00000,0000
Vlastné imanie -80 993-383 0490,00000,00000,0000
Všetky záväzky 181 376601 1420,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-108 4620,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-108 4620,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-110 6010,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 314 472-157 1370,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-110 6010,00000,00000,0000
Záväzky 181 376601 1420,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 77 7470,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 77 7470,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-110 6010,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,75730,00000,00000,0000