Office Building Network, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 146 41095 9040,00000,00000,0000
Bankové úvery 6 7759 8330,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,591,500,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 6 7759 8330,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 688,001 4580,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,711,230,00000,00000,0000
Celkové tržby 2 228 607623 3250,00000,00000,0000
Celkový dlh 92 48352 8110,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 794-1 7870,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 56911 6200,00000,00000,0000
Čistý cash flow 13 9495 2640,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 50113 8170,00000,00000,0000
Čistý zisk 10 8348 4710,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 8 47110 9090,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -53 927-43 0930,00000,00000,0000
Daň z príjmov 3 2093 2310,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 2313 2580,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2093 2310,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,5434,650,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,5434,650,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 23,98154,480,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 8,5434,650,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 7,6853,140,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 10,4362,200,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,9249,370,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9,0445,130,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 13 81715 1820,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 50113 8170,00000,00000,0000
EBITDA 41 8526 6190,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 8526 6190,00000,00000,0000
Finančná páka 2,712,230,00000,00000,0000
Finančné účty 25 56911 6200,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 39 997799 0920,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 10 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 52 14821 5140,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 60 59830 6470,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 17,033,130,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 4582 1150,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 1151 0150,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 185 491215 4590,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 121 056179 8350,00000,00000,0000
Neobežný majetok 23 38135 1290,00000,00000,0000
Obežný majetok 122 34159 3170,00000,00000,0000
Obrat aktív 15,222,360,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 95,326,450,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 18,223,820,00000,00000,0000
Obrat zásob 47,536,870,00000,00000,0000
Odpisy 23 49616 4980,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 7488 2490,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 7488 2490,00000,00000,0000
Osobné náklady 9 3628 9280,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 855985,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 52 51122 2350,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 33024 9690,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,21710,80170,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,611,250,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,310,43800,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 52 14821 5140,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,010,85450,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,87-8,190,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,672,490,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63170,55070,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,711,230,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 43 11611 1370,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,011,030,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,217,980,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,217,980,00000,00000,0000
Služby 45 02728 1620,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 146 41095 9040,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 19 4087 4620,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 7759 8330,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 228 607623 3250,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000396 7290,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 228 607214 2290,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000012 3670,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 13 9495 2640,00000,00000,0000
Úročený dlh 16 7759 8330,00000,00000,0000
Úrokové krytie 6,716,530,00000,00000,0000
Vlastné imanie 53 92743 0930,00000,00000,0000
Všetky záväzky 92 48352 8110,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 18 35614 8020,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 35614 8020,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 8348 4710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 47110 9090,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 04311 7020,00000,00000,0000
Zásoby 44 62426 1830,00000,00000,0000
Záväzky 92 48352 8110,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 52 51122 2350,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 14 04311 7020,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,190,91010,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000372 0480,00000,00000,0000