CTS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 370,00632,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,76290,42730,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,22-1,340,00000,00000,0000
Celkové tržby 2 4660,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 485,002 4660,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -370,00-405,000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,69710,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 370,00405,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -35,00405,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 203-1 2440,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 719-1 2440,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 244-31 3890,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 115,001 8340,00000,00000,0000
Daň z príjmov 484,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 484,000,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 9850,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 244-31 2970,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 203-1 2440,00000,00000,0000
EBITDA 2 2474,000,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,91120,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 2474,000,00000,00000,0000
Finančná páka -3,22-0,34460,00000,00000,0000
Finančné účty 370,00405,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,31082,900,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3108-2,900,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 203-169,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,312,340,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000227,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 485,001 4790,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000092,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 20,00272,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 370,00632,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 44,00173,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 719-1 2440,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -14,950,67830,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 5,95-1,970,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 5,95-1,970,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -19,161,470,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,64080,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000190,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,76290,42730,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,294,530,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,313,900,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,22-1,340,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -20,00-272,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 4,65-1,970,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -14,950,67830,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,76290,27380,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,2158616,500,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,2158616,500,00000,00000,0000
Služby 20,00272,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 370,00632,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -35,00405,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -115,00-1 8340,00000,00000,0000
Všetky záväzky 485,002 4660,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 247-1 0720,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 247-1 0720,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 719-1 2440,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 244-31 3890,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 203-1 2440,00000,00000,0000
Záväzky 485,002 4660,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 203-1 2440,00000,00000,0000
Zmena EBIT -1,770,03970,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 0760,00000,00000,0000