HORDEUM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 116 455154 809213 332314 550504 641
Bežná likvidita III. stupeň 1,564,057,778,695,80
Časové rozlíšenie aktív 797,00925,005 0351 0413 874
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,59160,07370,33400,1918-0,5561
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,23-0,4630-4,08-2,343,95
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,54070,15950,09090,09540,1693
Celkové tržby 58 93392 457184 220186 2410,0000
Celkový dlh 40 87021 29017 78227 38973 061
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 770-47 497-57 336-122 642-239 993
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,9830-0,6709-0,4962-0,46530,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 78047 49757 336122 642239 993
Čistý cash flow -44 717-9 839-65 306-55 065239 993
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -57 933-61 070-90 450-85 680-83 839
Čistý zisk -57 934-62 031-91 411-86 650-83 839
Čistý zisk v minulom roku -62 031-91 411-86 650-65 105-22 116
Cudzie zdroje -75 585-133 519-195 550-287 161-431 580
Daň z príjmov 0,0000960,00961,00970,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00970,001 7510,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,00970,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 366,96115,3559,46112,03149,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 296,32115,3559,46112,03149,06
Doba obratu aktív 985,15606,48488,81658,44853,41
Doba obratu pohľadávok 366,96115,3559,46112,03149,06
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000253,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 306,5683,2636,6749,22102,85
EBIT v minulom roku -61 070-90 450-85 680-63 354-22 116
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -57 933-61 070-90 450-85 680-83 839
EBITDA -26 851-37 194-50 593-42 455-64 345
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -26 851-37 194-50 593-42 455-64 345
Finančná páka 1,541,161,091,101,17
Finančné účty 2 78047 49757 336122 642239 993
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6490-0,8625-0,9166-0,9129-0,8552
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64900,86250,91660,91290,8552
Hrubá marža -0,5265-0,02220,38430,58870,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -27 169-1 396-49 570-45 295-67 714
Krátkodobé finančné výpomoci 4 5500,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 43 37929 44425 94853 51988 143
Krátkodobé záväzky 36 23921 25216 00523 51460 817
Krytie dlhovej služby -26 851-37 1940,00000,00000,0000
Materiál 5 8185 8187 0108 2769 469
Nákladové úroky 1,00001,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 74 17395 21988 49864 72287 005
Neobežný majetok 53 00968 64189 023110 255151 718
Obežný majetok 62 64985 243119 274203 254349 049
Obrat aktív 0,37050,60180,74670,55430,4277
Obrat neobežného majetku 0,81401,361,791,581,42
Obrat obežného majetku 0,68871,091,340,85790,6183
Odpisy 31 26440 76640 79041 21221 072
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 63220 38320 39520 60621 072
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 63220 38320 39520 6060,0000
Osobné náklady 12 77054 117143 455169 0160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 318,002 6002 6873 1203 369
Ostatné záväzky z obchodného styku 33 32418 5945 8145 9030,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -26 670-21 265-50 621-45 438-62 767
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,7230-0,4646-0,4675-0,3017-0,1943
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,7222-0,4573-0,4584-0,2944-0,1889
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,4116-26,412,031,540,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,7588-0,1064-0,3545-0,29570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,47
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,43-0,03790,49350,64870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,7046-0,02160,38430,52166,11
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,04-0,1056-0,4100-0,31581,11
Pohľadávky z obchodného styku 35 02829 44425 94853 51988 143
Pohotová likvidita II. stupeň 1,153,665,527,545,46
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,6913,572,995,21-1,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -44 717-9 8390,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,54070,15950,09090,09540,1693
Pridaná hodnota -31 026-2 04970 799109 645128 829
Primárna platobná neschopnosť 0,95140,63150,22410,11030,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,7665-0,4646-0,4675-0,3017-0,1943
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06822,233,585,223,95
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,52-0,5724-0,3515-0,6451-1,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,52-0,5724-0,3515-0,6451-1,14
Služby 67 47948 98265 86144 42156 770
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 116 455154 809213 332314 550504 641
Spotreba materiálu… 14 88120 55932 80025 96630 925
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 5500,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 147112 369161 152174 507215 834
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000019 1991 855140,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 14793 170159 297174 367215 834
Účtovný cash flow -44 717-9 839-65 306-55 065239 993
Úročený dlh 4 5500,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -57 933-61 0700,00000,00000,0000
Vlastné imanie 75 585133 519195 550287 161431 580
Všetky záväzky 40 87021 29017 78227 38973 061
Výsledok hospodárenia -58 115-59 070-89 618-83 773-85 417
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -58 115-59 070-89 618-83 773-85 417
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -57 934-62 031-91 411-86 650-83 839
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -62 031-91 411-86 650-65 105-22 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -57 934-61 071-90 450-85 680-84 495
Zásoby 16 4908 30235 99027 09320 913
Záväzky 40 87021 29017 78227 38973 061
Záväzky z obchodného styku 33 32418 5945 8145 9030,0000
Zisk pred zdanením -57 934-61 071-90 450-85 680-84 495
Zmena EBIT 0,94860,67521,061,353,79
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 8 187-25 67810 1635 665690,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8 187-25 67810 1635 665690,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000309,0090,00246,000,0000