Novocentrum Nové Zámky a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 44 902147 227195 873393 211514 657
Bankové úvery 19 61018 2760,000012 6920,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,51700,87390,76830,57970,8605
Bežné bankové úvery 19 61018 2760,000012 6920,0000
Časové rozlíšenie aktív 523,0016 0304 3570,0000277,00
Časové rozlíšenie pasív 16 2444 96312 20210 7770,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,631,100,56440,20380,1534
Celkové tržby 248 001241 039284 871233 7730,0000
Celkový dlh 74 13374 37466 26164 74268 454
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 18 72416 532-2 54112 399-30 084
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 886,001 7442 541293,0030 084
Čistý cash flow -858,00-797,002 248-20 67930 084
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -82 41710 033620,00-5 855-13 226
Čistý zisk -84 027-50 382-62 292-105 912-13 226
Čistý zisk v minulom roku -50 382-62 292-105 9123 860-106 214
Cudzie zdroje 45 475-67 890-117 410-317 692-446 203
Daň z príjmov 1 56060 41562 912100 0570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 60 41562 912100 057960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 56060 41562 912100 0570,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 3883 94863 403125 355224 573
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,4272,2275,3464,9247,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,4267,8875,3464,9247,17
Doba obratu aktív 72,56223,16309,28620,481 201
Doba obratu pohľadávok 70,2878,20175,45262,73571,42
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000026 359
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000296,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 74,9478,2592,9675,74147,16
EBIT v minulom roku 10 033620,00-5 8554 820-106 214
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -82 41710 033620,00-5 855-13 226
EBITDA -23 75411 741-37 4694 041-6 787
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -23 75411 741-37 4694 041-6 787
Efektívna daňová sadzba -0,01896,02101,47-17,090,0000
Finančná páka -0,98742,171,671,241,15
Finančné účty 886,001 7442 541293,0030 084
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,01-0,4611-0,5994-0,8079-0,8670
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,010,46110,59940,80790,8670
Hrubá marža 0,53470,70350,53340,65400,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 28910 03367 1412 467-7 693
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,030,35060,30060,12210,1225
Krátkodobé pohľadávky 41 10547 64547 71141 13920 205
Krátkodobé záväzky 46 37851 62358 87448 00063 040
Krytie dlhovej služby -1,462,37-3,070,50070,0000
Nákladové úroky 50,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 93 27671 23379 21978 42377 485
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000051,00
Neobežný majetok 0,000077 86077 861226 424235 835
Obežný majetok 44 37953 337113 655166 787278 545
Obrat aktív 5,031,641,180,58830,3038
Obrat neobežného majetku 0,00003,092,971,020,6630
Obrat obežného majetku 5,094,512,031,390,5613
Odpisy 0,00000,00000,00008 3225 245
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00004 1615 245
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00004 1610,0000
Osobné náklady 155 826153 450182 367156 2610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6491 7081 5901 574906,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 3572 6906 1700,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -84 027-50 382-62 292-97 590-7 981
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,25-0,5847-0,5306-0,3206-0,0296
Podiel EBIT k aktívam -1,840,06810,0032-0,0149-0,0257
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,880,07050,0034-0,0153-0,0257
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,650,11070,0050-0,0175-0,0293
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,180,90491,201,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,85101,110,83320,97840,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,85101,110,83320,928915,04
Pohľadávky z obchodného styku 41 10544 78247 71141 13920 205
Pohotová likvidita II. stupeň 0,51700,87390,76830,57970,8021
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -53,0085,18-52,2315,36-14,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -17,160,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,650,50520,33830,16470,1330
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,631,100,56440,20380,1534
Pridaná hodnota 132 604169 568151 942152 88478 870
Primárna platobná neschopnosť 0,37940,60580,74310,45390,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,87-0,3422-0,3180-0,2694-0,0257
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,85-0,7421-0,5306-0,3334-0,0296
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,126,33-1,7716,02-10,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,126,33-1,7716,02-10,09
Služby 81 21160 45866 94967 25971 306
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 44 902147 227195 873393 211514 657
Spotreba materiálu… 12 06510 77512 27011 1646 128
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 61018 2760,000012 6920,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 247 726240 801284 261231 307156 355
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 21 8460,000053 1000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00007,0052,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 225 880240 801231 161231 300156 303
Účtovný cash flow -858,00-797,002 248-20 67930 084
Úročený dlh 19 61018 2760,000012 6920,0000
Úrokové krytie -1 6480,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -45 47567 890117 410317 692446 203
Všetky záväzky 74 13374 37466 26164 74268 454
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00008 0700,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 16 2444 96312 2020,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 3,250,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -79 76811 7412 210-4 281-12 320
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -79 76811 7412 210-4 281-12 320
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -84 027-50 382-62 292-105 912-13 226
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -50 382-62 292-105 9123 860-106 214
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -82 46710 033620,00-5 855-13 226
Zásoby 0,00000,00000,00000,00003 683
Záväzky 74 13374 37466 26164 74268 454
Záväzky z obchodného styku 15 59727 12735 45618 6750,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8 24024 43729 28618 6750,0000
Zisk pred zdanením -82 46710 033620,00-5 855-13 226
Zmena EBIT -8,2116,18-0,1059-1,210,1245
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 77 8600,000013 4210,0000288,00