PALIVÁ LEVICE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 3 56910 4704 83512 6850,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000379,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000298,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,07-1,21-1,10-1,270,0000
Celkové tržby 340,0019 3789 8190,00000,0000
Celkový dlh 55 41460 68455 54658 0940,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 500-9 288-3 653-3 3110,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -4,800,0255-0,10590,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 5009 2883 6533 3110,0000
Čistý cash flow 2 5009 2883 6533 3110,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -671,001 455-79,00-1 0930,0000
Čistý zisk -1 631495,00-1 040-1 0930,0000
Čistý zisk v minulom roku 495,00-1 040-3 965-2 2880,0000
Cudzie zdroje 51 84550 21450 71145 7070,0000
Daň z príjmov 960,00960,00961,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00961,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000022,5343,94103,130,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000020,8440,63103,130,0000
Doba obratu aktív 0,0000199,61179,73224,590,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000022,5343,94103,130,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00001,590,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 4262 5991 1940,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 1542 0591 0220,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000152,7543,640,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 455-79,00-3 005-2 2880,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -671,001 455-79,00-1 0930,0000
EBITDA -450,001 57829,002 2650,0000
EBITDA marža -1,320,08140,00300,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -450,001 57829,002 2650,0000
Efektívna daňová sadzba -1,430,6598-12,160,00000,0000
Finančné účty 2 5009 2883 6533 3110,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 14,534,8010,493,600,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -14,53-4,80-10,49-3,600,0000
Hrubá marža -2,010,13910,10280,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -671,001 455-79,002 1090,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 15,485,7811,464,550,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 0691 1821 1825 8250,0000
Krátkodobé záväzky 55 25860 52855 39057 7380,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 597,006 482930,000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,000068,000,0000
Náklady na predaný tovar 682,0016 4508 81017 6560,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000015 4897 77815 6540,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00003 1020,0000
Obežný majetok 3 56910 4704 8359 2040,0000
Obrat aktív 0,00001,832,031,630,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00006,650,0000
Obrat obežného majetku 0,00001,832,032,240,0000
Obrat zásob 0,00000,00000,0000230,210,0000
Odpisy 0,00000,00000,00003 2030,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00003 2030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 221,00123,00108,00156,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 631495,00-1 0402 1100,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,70050,88710,75550,26100,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 7,350,47930,37200,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,92380,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 0931 0931 0935 8250,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 20,745,4113,8813,800,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 15,535,8011,494,580,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,07-1,21-1,10-1,270,0000
Pridaná hodnota -682,002 6951 0092 9590,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,54625,930,85090,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -123,1438,461 91525,650,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -123,1438,461 91525,650,0000
Služby 128,00399,00596,00945,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 56910 4704 83512 6850,0000
Spotreba materiálu… 554,00562,00436,001 0570,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000019 1459 81920 6150,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000019 1459 81920 6150,0000
Účtovný cash flow 2 5009 2883 6533 3110,0000
Vlastné imanie -51 845-50 214-50 711-45 7070,0000
Všetky záväzky 55 41460 68455 54658 0940,0000
Výsledok hospodárenia -450,001 57829,00-938,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -450,001 57829,00-938,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 631495,00-1 040-1 0930,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 495,00-1 040-3 965-2 2880,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -671,001 455-79,00-1 0930,0000
Zásoby 0,00000,00000,000068,000,0000
Záväzky 55 41460 68455 54658 0940,0000
Záväzky z obchodného styku 597,006 482930,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -671,001 455-79,00-1 0930,0000
Zmena EBIT -0,4612-18,420,02630,47770,0000