GASOTHERM - PLAST, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 7194 7194 7195 1995 679
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 719-4 719-4 719-5 199-5 679
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 7194 7194 7195 1995 679
Čistý cash flow 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Čistý zisk 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00-480,00
Cudzie zdroje -4 719-4 719-4 719-5 199-5 679
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Finančná páka 1,00001,00001,00001,00001,0000
Finančné účty 4 7194 7194 7195 1995 679
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00001,00001,00001,0000
Obežný majetok 4 7194 7194 7195 1995 679
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00009,8310,8311,83
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 7194 7194 7195 1995 679
Účtovný cash flow 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Vlastné imanie 4 7194 7194 7195 1995 679
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00-480,00