DUFALA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 117,00183,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3223-1,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,320,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 480,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -117,00-183,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 117,00183,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 117,00183,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -66,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -546,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 363,00-183,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -66,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -66,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -66,000,00000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -7,270,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -0,32231,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 117,00183,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,10-1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,101,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -66,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,100,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 117,00183,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -546,000,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,500,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,56410,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,56410,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,10-1,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,100,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,320,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -4,670,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,500,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,270,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,270,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 117,00183,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 117,00183,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -363,00183,000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 480,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -66,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -66,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -546,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -66,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 480,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -66,000,00000,00000,00000,0000