Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201120102009
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 716-9 1740,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 7169 1740,00000,00000,0000
Čistý cash flow -1 4589 1740,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -132 1919 1740,00000,00000,0000
Čistý zisk -132 1919 1740,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 9 1740,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 9 1740,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -132 1919 1740,00000,00000,0000
EBITDA -132 1919 1740,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -132 1919 1740,00000,00000,0000
Finančné účty 7 7169 1740,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -132 1919 1740,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -132 1919 1740,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -1 4589 1740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -132 1919 1740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -132 1919 1740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 9 1740,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -132 1919 1740,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -132 1919 1740,00000,00000,0000
Zmena EBIT -14,410,00000,00000,00000,0000