Obec Hencovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00002 161 6042 114 9252 122 3492 074 175
Bankové úvery 0,00001,840,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00001,840,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,0000712 435705 654758 035620 878
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000044,2559,569,6231,30
Celková tržba 0,000022 06921 18022 11129 021
Celková tržba v minulom roku 0,000021 18022 11123 71550 808
Celkový dlh 0,00004 0693 9494 3959 759
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-105 882-145 348-27 378-18 523
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000105 883145 34827 37818 523
Čistý cash flow 0,0000105 883145 34827 37818 523
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,000039 77945 403-60 233-97 191
Čistý zisk 0,000039 77945 403-60 233-97 191
Čistý zisk v minulom roku 0,000045 403-60 233-23 386-2 464
Cudzie zdroje 0,0000-1 445 101-1 405 322-1 359 918-1 443 538
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000042,6019,07145,07535,82
Doba obratu aktív 0,000035 75136 44835 03530 511
Doba obratu pohľadávok 0,000042,6019,07145,07535,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000039,5842,0647,008,70
EBIT v minulom roku 0,000045 403-60 233-23 386-2 464
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,000039 77945 403-60 233-97 191
EBITDA 0,0000164 141167 79092 13114 544
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000164 141167 79092 13114 544
Finančná páka 0,00001,501,501,561,44
Finančné účty 0,0000105 883145 34827 37818 523
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,6685-0,6645-0,6408-0,6960
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,66850,66450,64080,6960
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000164 141167 79092 13114 544
Krátkodobé pohľadávky 0,00002 5761 1078 78836 425
Krátkodobé záväzky 0,00002 3932 4402 847591,76
Materiál 0,0000657,45484,46609,15375,74
Náklady na predaný tovar 0,000050 97142 81470 45938 447
Neobežný majetok 0,00002 045 3021 967 0102 079 2492 015 115
Obežný majetok 0,0000116 302147 91543 09959 059
Obrat obežného majetku 0,00000,18980,14320,51300,4201
Odpisy 0,0000124 362122 386152 365111 736
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000124 362122 386152 365111 736
Osobné náklady 0,0000239 224209 743198 252175 898
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000164 141167 79092 13114 544
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00004,806,861,240,7465
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-13,65-9,67-49,67-77,93
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,02480,02350,04770,6710
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,02480,02350,04770,6710
Služby 0,000050 97142 81470 45938 447
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,8408-0,78692,7669,06
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001,840,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000022 06921 18022 11124 813
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000022 06921 18022 11124 813
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,000022 06921 18022 11129 021
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,000021 18022 11123 71550 808
Účtovný cash flow 0,0000105 883145 34827 37818 523
Úročený dlh 0,00001,840,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,00001 445 1011 405 3221 359 9181 443 538
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00002 161 6042 114 9252 122 3492 074 175
Všetky záväzky 0,00004 0693 9494 3959 759
Výsledok hospodárenia 0,000039 77945 403-60 233-97 191
Výsledok hospodárenia po zdanení 0,000039 77945 403-60 233-97 191
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 0,000045 403-60 233-23 386-2 464
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,000039 77945 403-60 233-97 191
Zásoby 0,0000657,45484,46609,15375,74
Záväzky súčet 0,00004 0693 9494 3959 759
Zisk pred zdanením 0,000039 77945 404-60 233-97 191
Zmena Celkovej tržby 0,00001,040,95790,93230,5712
Zmena EBIT 0,00000,8761-0,75382,5839,45
Účtovné závierky