Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -486 8700,00000,0000-751 155-754 179
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 486 8700,00000,0000751 155754 179
Čistý cash flow 286 4600,00000,0000-39 730335 486
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28 5910,00000,0000714,00920,43
Čistý zisk 28 5910,00000,0000714,00376,57
Čistý zisk v minulom roku 2 0060,00000,0000507,888 480
Daň z príjmov 0,00000,00000,00000,0000543,86
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,0000629,28717,78
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000543,86
Dlhodobé pohľadávky 176 9300,00000,0000229 9160,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000051,64
Doba obratu pohľadávok 37,300,00000,000059,320,0000
EBIT v minulom roku 2 0060,00000,00001 1379 197
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28 5910,00000,0000714,00920,43
EBITDA 242 1030,00000,0000163 862188 492
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 242 1030,00000,0000163 862188 492
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,00000,00000,5909
Finančné účty 486 8700,00000,0000751 155754 179
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 242 1030,00000,0000163 862188 492
Materiál 8 8310,00000,00005 47910 168
Odpisy 213 5110,00000,0000163 148188 115
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 213 5110,00000,0000163 148188 115
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 242 1030,00000,0000163 862188 492
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000177 419
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 731 5750,00000,00001 414 5991 254 031
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 731 5750,00000,00001 414 5991 254 031
Účtovný cash flow 286 4600,00000,0000-39 730335 486
Výsledok hospodárenia 28 5910,00000,0000714,00376,57
Výsledok hospodárenia po zdanení 28 5910,00000,0000714,00376,57
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 2 0060,00000,0000507,888 480
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 28 5910,00000,0000714,00376,57
Zásoby 8 8310,00000,00005 47910 168
Zisk pred zdanením 28 5910,00000,0000714,00920,43
Zmena EBIT 14,250,00000,00000,62790,1001